„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

Unapređenje položaja Roma značajno za Srbiju – napominje premijerka Ana Brnabić

Od 2005.godine u Srbiji se radi na poboljšanju položaja romske zajednice, međutim tadašnji dokument „Dekada za poboljšanje položaja Roma 2005-2015“ je potpisana tek 2009.godine u Srbiji, učinilo se onoliko koliko se moglo. Tzv. „Druga Dekada“ ili Strategija za socijalno ukljućivanje Roma i Romkinja 2016-2025, počela je sa realizacijom 2016.godine, očekuje se dosta toga da se promeni u narednom periodu. Trebamo imati na umu da već dve godine nemam AP za praćenje sprovođenja ovog dokumenta, međutim imamo najave da će do kraja godine biti i revizija Strategije koja će doprineti što boljoj i efikasnijoj realizaciji.

Kako bi ovaj dokument što bolje bio realizovan održana je i prva sednica Koordinacionog tela za unapređenje položaja i socijalno uključivanje Roma i Romkinja, na kojoj je premijerka odabrana za predsednicu tog tela, a ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić za zamenicu predsednice.

Premijerka je istakla da je unapređenje položaja Roma i Romkinja i njihovo uključivanje u društvo od izuzetnog značaja za Srbiju i da je, u skladu s tim, uloženo dosta vremena, napora i resursa kako bi se poboljšao kvalitet njihovog života.

Ona je podvukla je da resorno ministarstvo može mnogo da uradi na tom polju i da napori na poboljšanju životnog kvaliteta Roma i Romkinja nisu važni samo zbog poštovanja ljudskih prava i evropskih integracija, već zbog toga što Srbija želi da stvori upravo takvo društveno okruženje za sve narode i pripadnike nacionalnih manjina koji u njoj žive.Ministarka Gordana Čomić rekla je da je koordinacija rada ministarstava od izuzetnog značaja za sprovođenje različitih aktivnosti na terenu i kao pozitivan primer navela imunizaciju Roma i Romkinja, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja.

Čomić je takođe najavila da će do kraja godine biti revidirana Strategija koja će na taj način biti usklađena sa evropskim okvirom.


Članove Koordinacionog tela za unapređenje položaja i socijalno uključivanje Roma i Romkinja i praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji za perod od 2016. do 2025. godine, čine ministri prosvete, zdravlja, rada, državne uprave, finansija, građevine, pravde, evropskih integracija, kao i predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Na sednici je formirana i Stručna grupa Koordinacionog tela koja će sprovoditi operativne aktivnosti, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Da se podsetimo 16.06.2021.godine je doneta Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za unapređenje položaja i socijalno uključivanje Roma i Romkinja i praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine

ODLUKU
o obrazovanju Koordinacionog tela za unapređenje položaja i
socijalno uključivanje Roma i Romkinja i praćenje realizacije
Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici
Srbiji za period od 2016. do 2025. godine
„Službeni glasnik RS“, broj 62 od 17. juna 2021.

 1. Obrazuje se Koordinaciono telo za unapređenje položaja i socijalno
  uključivanje Roma i Romkinja i praćenje realizacije Strategije za
  socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od
 2. do 2025. godine (u daljem tekstu: Koordinaciono telo).
 3. Koordinaciono telo ima zadatak da koordinira i usmerava poslove
  organa državne uprave i prati realizaciju utvrđenih mera i aktivnosti za
  unapređenje položaja i socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici
  Srbiji u skladu sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u
  Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine (u daljem tekstu:
  Strategija). Koordinaciono telo inicira izradu strateških dokumenata,
  godišnjih i drugih izveštaja o realizaciji strateških dokumenata,
  razmatra sva pitanja i koordinira i usmerava rad organa državne uprave,
  organa jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i drugih oblika
  organizovanja od strane Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave u
  vezi sa poslovima iz njihovog delokruga rada u vezi sa unapređenjem
  položaja i socijalnim uključivanjem Roma i Romkinja u Republici Srbiji.
  Zadaci Koordinacionog tela su i: unapređenje međuresorne saradnje u vezi
  sa socijalnim uključivanjem Roma i Romkinja; predlaganje mera za
  rešavanje urgentnih situacija čija posledica može biti dodatna ranjivost
  Roma i Romkinja, predlaganje načina za ostvarivanje propisanih, ali i
  dodatnih, mera i aktivnosti koje doprinose unapređenju položaja i većoj
  socijalnoj uključenosti Roma i Romkinja; unapređenje saradnje sa
  međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva na
  pitanjima od značaja za inkluziju Roma i Romkinja; unapređenje učešća
  Roma i Romkinja u svim procesima planiranja, sprovođenja i praćenja mera
  inkluzije, razvijanje društvenog dijaloga i borba protiv antiromizma i
  diskriminacije Roma i Romkinja.
 4. U Koordinaciono telo imenuju se:
  1) za predsednika Koordinacionog tela:
  – Ana Brnabić, predsednik Vlade;
  2) za zamenika predsednika Koordinacionog tela:
  – Gordana Čomić, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni
  dijalog;
  3) za članove Koordinacionog tela:
  – Novak Nedić, generalni sekretar Vlade;
  – Darija Kisić Tepavčević, ministar za rad, zapošljavanja, boračka i
  socijalna pitanja;
  – Branko Ružić, prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i
  tehnološkog razvoja;
  – Zlatibor Lončar, ministar zdravlja;
  – Siniša Mali, ministar finansija;
  – Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i
  infrastrukture;
  – Marija Obradović, ministar državne uprave i lokalne samouprave;
  – Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije;
  – Maja Popović, ministar pravde;
  – Dalibor Nakić, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne
  manjine;
  – Dragana Jovanović Arijas, menadžer Tima za socijalno uključivanje i
  smanjenje siromaštva.
  4) za sekretara Koordinacionog tela:
  – Aleksandra Novikova Milojković, Ministarstvo za ljudska i manjinska
  prava i društveni dijalog.
 5. Koordinaciono telo se sastaje najmanje jednom u šest meseci.
 6. Koordinaciono telo dužno je da dostavlja izveštaj o radu Vladi svakih
  šest meseci.
 7. Obrazuje se Stručna grupa Koordinacionog tela (u daljem tekstu: Stručna
  grupa) radi obavljanja svih stručnih i operativnih poslova u vezi sa
  merama i aktivnostima unapređenja položaja i socijalnog uključivanja
  Roma i Romkinja i pružanja stručne podrške Koordinacionom telu u
  praćenju indikatora ispunjenosti Strategije i pratećeg Akcionog plana,
  kao i praćenja ostvarivanja Strategije u jedinicama lokalne samouprave i
  pripreme teksta revidirane Strategije i Nacrta pratećeg Akcionog plana,
  a u svemu prema uputstvima i smernicama Koordinacionog tela.
 8. Stručnu grupu čine predstavnici Ministarstva prosvete nauke i
  tehnološkog razvoja, Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i
  socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva građevinarstva,
  saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva unutrašnjih poslova,
  Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, Ministarstva državne
  uprave i lokalne samouprave, Ministarstva za evropske integracije,
  Ministarstva kulture i informisanja, Nacionalnog saveta romske
  nacionalne manjine, Tima za socijalno uključivanje i smanjivanje
  siromaštva, Stalne konferencije gradova i opština, Republičkog
  sekretarijata za javne politike i predstavnici Platforme civilnog
  društva.
  Stručnom grupom iz stava 1. ove tačke rukovodi Ninoslav Jovanović,
  državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni
  dijalog.
  Rukovodioci organa i organizacija iz stava 1. ove tačke će u roku od osam
  dana od dana stupanja na snagu ove odluke odrediti po jednog predstavnika
  u Stručnu grupu, dok će Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i
  društveni dijalog osnovati Platformu civilnog društva radi uključivanja
  organizacija civilnog društva i odrediti pet članova koji će
  predstavljati Platformu u Stručnoj grupi.
 9. Stručna grupa se po pravilu sastaje jednom u 60 dana, radi:
  – razmene informacija u vezi sa praćenjem ostvarivanja ciljeva, mera i
  aktivnosti u vezi sa unapređenjem položaja i socijalnim uključivanjem
  Roma i Romkinja u Republici Srbiji;
  – razmatranja problema u vezi sa ostvarivanjem Strategije i drugih
  problema u vezi sa unapređenjem položaja i socijalnim uključivanjem Roma
  i Romkinja i predlaganja rešenja za unapređenje stanja u ovoj oblasti;
  – pripreme i redovnog ažuriranja podataka koji se odnose na mere,
  aktivnosti i efekte unapređivanja položaja i socijalnog uključivanja Roma
  i Romkinja;
  – razmene informacija sa međunarodnim organizacijama čiji su
  programi/projekti usmereni na unapređenje položaja Roma i Romkinja.
  Stručna grupa se sastaje i vanredno u slučaju potrebe za pronalaženjem
  rešenja u situacijama koje dodatno doprinose pogoršavanju položaja Roma
  i Romkinja ili drugih okolnosti koje zahtevaju hitno reagovanje.
 10. U radu Koordinacionog tela i Stručne grupe, po pozivu mogu učestvovati
  i drugi članovi Vlade, ukoliko se raspravlja o temama iz njihove
  nadležnosti, kao i predstavnici drugih organa i organizacija i druga
  stručna lica.
 11. Stručnu i administrativno-tehničku potporu radu Koordinacionog tela
  pruža Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.
 12. Koordinaciono telo donosi poslovnik o radu.
 13. Predsednik, zamenik predsednika, članovi i sekretar Koordinacionog
  tela i Stručne grupe nemaju pravo na naknadu za svoj rad.
 14. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o osnivanju
  Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno
  uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do
 15. godine („Službeni glasnik RS”, br. 17/17 i 84/20).
 16. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
  „Službenom glasniku Republike Srbije”.
  05 broj 02-5652/2021
  U Beogradu, 16. juna 2021. godine
  Vlada
  Predsednik,
  Ana Brnabić, s.r.

„Izradu ovog teksta omogućio je EUROPEAN endowment for democracy. Sadržaj i stavovi izneti u ovom tekstu predstavljaju stavove autora projekta „ Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World“ i nužno ne izražavaju stavove EUROPEAN endowment for democracy.“ 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *