Vesti Vesti

Taksa za javi medijski servis i uslovi oslobađanja

Zakonom o javnim medijskim servisima („Službeni glasnik RS“ br. 83/2014 i 103/2015), od 1. januara 2016. godine, uvodi se obaveza plaćanja takse za javne medijske servise.

Obveznik plaćanja takse

Obveznik plaćanja takse je svako fizičko i pravno lice koje je korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru (član 38 Zakona o javnim medijskim servisima).

Način plaćanja takse

Zakonom o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis („Službeni glasnik RS“ br. 112/2015), taksa se naplaćuje korisnicima merila električne enegije, preko računa za isporučenu električnu energiju, ispostavljenog od strane snabdevača.

Visina takse za javni medijski servis za 2016. godinu iznosi 150 RSD.

Oslobađanje od obaveze plaćanja takse

U članu 42 Zakona o javnim medijskim servisima, navedeni su uslovi za oslobađanje od obaveze plaćanja takse za javni medijski servis.

Od obaveze plaćanja takse oslobađa se fizičko lice, korisnik merila električne energije, koje živi u jednočlanom domaćinstvu ili je hranilac porodice u višečlanom domaćinstvu, ukoliko je:

1. Osoba sa invaliditetom sa 100 odsto telesnog oštećenja;

2. Osoba sa invaliditetom sa manje od 100 odsto telesnog oštećenja, ako joj je, u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć;

3. Lice koje je trajno izgubilo sluh ili slepo lice;

4. Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć;

5. Penzioner sa minimalnom penzijom;

6. Fizičko lice korisnik više merila električne energije, za merilo električne energije, u stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koji se ne koristi

Pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja takse, za tačke od 1 do 6, ostvaruje se na osnovu zahteva koji se podnosi na obrascu 1 (word doc format / pdf format), uz prilaganje potrebne dokumentacije (sastavni deo obrasca 1 je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis).

Od obaveze plaćanja takse oslobađaju se i:

7. Ustanove koje se u smislu zakona koji uređuje oblast socijalne zaštite smatraju ustanovama za smeštaj korisnika, obrazovno-vaspitne ustanove, zdravstvene ustanove i organizacije osoba sa invaliditetom i preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

8. Diplomatsko-konzularna predstavništva, pod uslovom reciprociteta.

Pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja takse, za tačke 7 i 8, ostvaruje se na osnovu zahteva koji se podnosi na obrascu 2 (word doc format / pdf format), uz prilaganje potrebne dokumentacije (sastavni deo obrasca 2 je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis).

Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis, korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, podnosi se Radio-televiziji Srbije. Za merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koja se nalaze na teritoriji AP Vojvodine, zahtev se podnosi Radio-televiziji Vojvodine.

Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis, koji podleže rešavanju od strane Radio-televizije Srbije, možete podneti:

lično na šalterima:
Radio-televizija Srbije
Služba poslovni inženjering
Kneza Višeslava br. 88
11030 Beograd

putem pošte na adresu:
Radio-televizija Srbije
Služba poslovni inženjering
Kneza Višeslava br. 88
11030 Beograd

ili elektronskim putem na imejl adresu:
taksajms@rts.rs

Kontakt telefoni za informacije:
(+381 11) 2544-292, 2547-071, 2544-647, 321-2694, 2544-799.

izvor

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *