Home Posts tagged SE
Vesti Vesti

Strukturna diskriminacija Roma u Srbiji?

Srbija treba da nastavi i pojača napore na odlučnom rešavanju strukturne diskriminacije Roma u pogledu njihovog državljanstva, stanovanja, zdravstvene zaštite, obrazovanja i zapošljavanja, kao i na poboljšanju njihovog učešća u ekonomskom i socijalnom životu, navodi se u preporukama Komiteta ministara Saveta Evrope. „Podizanje svesti pripadnika romske manjine koji
Vesti

Gradovi Niš, Horgoš i Čantavir imaju sluha za probleme manjina, kažu iz Saveta Evrope

Savet Evrope objavio je  prvu publikaciju o zaštiti ljudskih prava na lokalnom nivou, s fokusom na izbeglice, tražioce azila i migrante, Rome i nomade i LGBTI populaciju, i predstavio „dobru praksu“ iz 25 evropskih zemalja, uključujući i tri grada iz Srbije koja podstiču veće učešće Roma. Kao primer za formiranje međuetničkih tela koja se bave […]