Početak Posts tagged mobilni timovi
TV emisije

Mobilni timovi

Mobilne timove za inkluziju Roma čine opštinski koordinatori za romska pitanja, pedagoški asistenti, zdravstvene medijatorke, kao i predstavnici Centara za socijalni rad i Nacionalne službe za zapošljavanje. Timovi su uspostavljeni uz pomoć projekta u 20 pilot opština/gradova.