Vesti Vesti

Saopštenje za javnost GO Crveni Krst

U cilju obezbeđivanja uslova za bezbedno i nesmetano odvijanje života u gradu u zimskom periodu, Komunalna inspekcija Gradske opštine Crveni krst u skladu sa Odlukom o komunalnom redu kontrolisaće uklanje snega i leda sa određenih površina javne namene i površina u janom korišćenju i uklanjanje ledenica sa krovova i isturenih delova zgrada.

Vlasnici, korisnici, zakupci ili neposredni držaoci poslovnih zgrada i poslovnih prostora, stambeno-poslovnih zgrada, objekata u izgradnji, neizgrađenog građevinskog zemljišta i montažnih objekata, dužni su da uklanjaju sneg i led sa trotoara širine do 5m, internih saobraćajnica, prilaznih staza, pešačkih staza ispred ovih objekata odnosno parcela.

Uklanjanje snega i leda vrši se tako da se ne zatrpavaju slivnici, a sneg i led se odlažu na ivici trotoara, a ako je trotoar manje širine od 1,5m na ivičnjak kolovoza, tako da ne ometaju saobraćaj na kolovozu i prolaz pešaka trotoarom.

Za nepoštovanje ovih odredbi propisana je novčana kazna u iznosu od 50.000 din. za pravna lica, 10.000 din za preduzetnike i 5.000 din za fizička lica.

Vlasnici odnosno korisnici stambenih i poslovnih zgrada dužni su da uklanjaju ledenice sa krovova i drugih spoljnih delova zgrada. U slučaju da nije moguće uklanjanje ledenica, vlasnici odnosno korisnici zgrada dužni su da blagovremeno postave oznake upozorenja, kao i odgovaajuće zapreke radi obilaženja ugroženih delova površine javne namene i površine u javnom korišćenju.

Za nepoštovanje ovih odredbi propisane su kazne u rasponu od 5.000 din do 500.000 din.

GRADSKA OPŠTINA CRVENI KRST

UPRAVA GRADSKE OPŠTINE

Načelnik uprave

Vlastimir Petrović, dipl.pravnik

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *