Kote sijam amen odothe, phrala? - Gde smo mi tu brate Projekti Projekti 2022

Romi u domovima za stara lica/ gerontološkim centrima

„Nakon što su me supruga i deca ostavili, ja nisam imao druge mogućnosti nego da idem u Dom za stare. Bio sam na ulici dugo, živeo pod kirijom sve dok sam imao novca, posle toga nije mi preostalo ništa drugo nego Dom, nakon mesec dana od obraćanja Centru za socijalni rad u Nišu, mene su smestili u Dom i to baš kolko se sećam u zimskom periodu.“, napominje naš sagovornik koji je hteo da ostane anoniman.

 • Starački dom, procedura za smeštaj i sam boravak u istom osetljiva je ali i važna društvena tema. Najčešća pitanja koja naši sugrađani postavlju upravo se tiču toga koliko se čeka na mesto u nekom od domova za stare, koja je tačno procedura, kako se podnosi zahtev i naravno, koliko košta.
 • U Nišu postoji  jedan državni gerontološki centar, koja je ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje starih lica. Počeo je sa radom prvih meseci 1973. godine najpre kao Dom penzionera i invalida rada, a od 1990. godine postoji pod sadašnjim nazivom. Smeštajni kapacitet je 286 korisnika na stalnom smeštaju i 6 u prihvatnoj stanici. Od toga najveći deo smeštajnog kapaciteta je namenjen osobama kojima je neophodna tuđa nega i pomoć.


Pre nego što počnete sa prikupljanjem dokumentacije potrebne za smeštaj u neki od državnih gerontoloških centara, potrebno je da znate da se ovo pravo ostvaruje preko nadležnog centra za socijalni rad, tj. centra za socijalni rad u gradu ili opštini gde imate prebivalište.

U centru za socijalni rad ćete dobiti sve informacije o dokumentaciji potrebnoj za smeštaj, a probrojaćemo je i ovde:

 • popunjen Zahtev za smeštaj (dva primerka)
 • uverenje o državljanstvu
 • izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih (dve fotokopije) ili fotokopije izvoda iz matične knjige umrlih za bračnog druga ili presuda o razvodu braka (dva primerka)
 • očitana lična karta i zdravstvena knjižica (po dva primerka)
 • medicinska dokumentacija (nalaz specijaliste interniste, nalaz specijaliste neuropsihijatra, nalaz specijaliste pulmologa sa očitanim snimkom, nalaz specijaliste dijagnostikovane bolesti, serološke analize, HbsAg, Anti HCV, Anti HIV, vaserman analiza i TPH analiza)
 • ček od penzije za prethodni mesec (tri fotokopije) ili uverenje od PIO fonda da lice koje se smešta nije korisnik penzije
 • dokaz o posedovanju imovine – uverenje iz Katastra o vlasništvu nad nepokretnostima
 • ugovor o doživotnom izdržavanju (ako je sklopljen), ugovor o poklonu ili drugi dokazi koji su od uticaja na troškove smeštaja
 • ukoliko će razliku do pune cene smeštaja snositi neko od srodnika, potrebna je i njegova izjava u tom smislu, kao i očitana lična karta i potvrda o prihodima za poslednji kvartal
 • izjava volje osobe koja se smešta da želi smeštaj i da je saglasna da se novčana sredstva koja ostvaruje uplaćuju direktno na račun doma
 • ako je podnosilac zahteva lice pod starateljstvom, potrebno je Rešenje o starateljstvu i saglasnost staratelja za smeštaj štićenika u dom.*

Vaučer za usluge državnog Doma daje Centar za socijalni rad. Da bi neko ostvario pravo na smeštaj u Domu za stara lica on mora da dostavi dokumentaciju. Mi idemo na teren, radimo intervju sa korisnikom i sa srodnicima. Ono što je bitno, mi praktično sve papire spremamo i šaljemo Domu za lice koje ispunjava uslove. Korisnici učestvuju svojim ličnim prihodima a ako nemaju dovoljno postoje tri varijante: Prva varijanta da on ima dovljno plaća sam svoj smeštaj, druga varijanta po Zakonu o porodici deca su u obavezi da učestvuju u izdržavanju roditelja, ali ima specifična metodologija obračuna, gde se za tu porodicu vidi koliko su ukupni prihodi i koliki je broj izdržavanih lica. Ne plaća on punu cenu nego ono što preostaje , ukoliko ima primera radi oko 40 hiljada dinara primanja on član porodice učestvuje sa 2-3 hiljade dinara, u zavisnosti od izdržavanih članova porodice. Oni koji nemaju ko da ih izdržava, nemaju prihode, imovinu , u celosti troškove plaća Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, ističe direktor Centra za socijalni rad.

Svi korisnici usluga imaju pravo na:

 • potpuno korišćenje svojih ličnih, građanskih, pravnih i potrošačkih prava;
 • na kvalitetnu uslugu u skladu sa svojim potrebama;
 • na sve informacije o svom zdravstvenom stanju kao i lečenju koje se može dobiti;
 • na ophođenje sa dostojanstvom i poštovanjem, na život bez diskriminacije i ugrožavanja, bez obaveze osećaja zahvalnosti prema onima koji im pružaju usluge nege i smeštaja;
 • na svoju privatnost;
 • mogućnost da nastave da poštuju svoje kulturne i verske običaje, biraju i održavaju društvene i lične veze;
 • Na žalbu unutar ustanove, kao i nadležnim organima

„Nije sramota da kažem, dok nisam bio u Dom ja sam radio svakojake poslove, jedno vreme sam se odao alkoholu, prošnji na ulici, ali sada je sve ok, u ovom Domu sam već 3 godine i mogu reći da sam potpuno zadovoljan, ističe naš 65-godišnji sagovornik.“

Ishrana je pod nadzorom nutricioniste, usklađena sa zdravstvenim stanjem i potrebama korisnika.

Sastoji se iz tri obroka, uz dve užine po potrebi. Jelovnik izrađuje Tim za ishranu korisnika koga čini: rukovodilac službe ishrane (nutricionista), socijalni radnik, glavna sestra, nabavljač, magacioner i jedan predstavnik korisnika.

Pripadnici romske zajednici retko daju svoje roditelje, članove porodice u domski smeštaj. To se dešava jedino ako deca ne žive u zajednici sa roditeljima, odnosno da su deca otišla da žive u inostarnstvo. Korisnici ovih usluga imaju 24-oro satnu zdravstvenu negu, hranu, higijenu, šetnju, druženje. Od ukupnog broja korisnika oko 15 lica su iz romske zajednice, naglašava direktor Centra za socijalni rad Zoran Jović.

Aktivnosti pomoći i podrške usmerene ka zadovoljavanju osnovnih potreba i osiguranju bezbednog i prijatnog okruženja korisnika, i u skladu sa procenom potreba korisnika obuhvataju:

 • Pomoć u oblačenju i presvlačenju
 • Pomoć pri hranjenju i obavljanju lične higijene ( tuširanje i kupanje)
 • Pomoć pri kretanju
 • Pomoć pri održavanju higijene usne šupljine, nogu i noktiju
 • Pomoć pri obavljanju fizioloških potreba
 • Pomoć pri održavanju higijene kreveta i prostora
 • Čišćenje zajedničkih prostorija, soba i pripadajućih sanitarnih prostorija
 • Pomoći prilikom održavanja prostora u kojem borave i staranja o ličnim stvarima
 • Po potrebi pratnja korisnika do potrebnih službi van ustanove

Pa šta bih mogao da poručim, ukoliko nemate gde, nemate familiju, decu, reko bi, da Vam je domski smeštaj jedino rešenje, ovde je sve lepo, imam lekove, gde da spavam, prijatelji. Ma niste na ulici, što je najvažnije, ovde se osećate kao čovek, kaže naš sagovornik uz osmeh, koji je ipak zagonetan.

Rroma ko khera basho phure/gerentoloshko centro

,,Palo odova so i romni hem o chave mukhle man , me na hinema aver moguchnostija nego te djav ano Kher vash phure . Hinuma khi ulica but , djivdindjum tali khirija sa dokh hinema love , palo odova nasineman nishta aver samo te djav ano Kher vash phure ,palo masekh dive so obratindjuma vash Centar vash sosilano buti Kho Nish ,man smestindje kho Kher vash phure hem sar setinama jevendeskho period .“napominol  amaro sagovornikho savo manglja te achol anonimno .

 • Phurenngo kher , procedura vash smeshtaj hem boravakh kho isto osetljiva thani ama importatna drushtvena tema .Njabuderi puchiba save amare dizutne puchena odova mothovi khobor adjikheriphe vash o than kho nesavo kher vash phure , savi thani tachni procedura ,  sar mukhelaphe zahtev hem naravnoo , khobor koshtini .
 • Kho Nish postojinol jekh drzavno gerontoloshko centar , savo thano ustanova socijalne arakhipskhe vash zbrinjavanje phurane manushenge .Pochmindja thano bucha prav masekhija 1973. bersh majanglal sar Kher penzionerijengi hem invalidijenge buchakhe , khotar 1990. bersh postojinol talo avdisutno anaveja . Smeshatjno kapaciteti thano 286 korisnikhija stalno smeshtaj hem 6 kho prihvatno stanica . Odolestar najbaro nureo smeshtajnog kapeciteti thano najthikhno manushengo saave thane neophodna avereskhi nega hem pomoch .

Phana so na pochminen te kheden dokumentacija so valajani vash smeshtaj kho nesavo khotar drzavne gerontoloskho centar , valjan thano te djanen khaj akahava pravo ostvariniphe prekhal nadlezno centar vash socijalno buti , tj.centar vash socijalni buti khi diz numa  komuna khaj isitumen prebvalishte .

Kho centar vash socijalni buti kha dobinen sa o informacije khotar dokumentija so valjan vash smeshtaj , a kha dikha hem akahte :

 • perdo Zhtev vash smeshtaj ( duj primerija )
 • uverenje khotar državljanstvo
 • izvod khotar  matichno  knjige rođenih numa  venčanih (duj fotokopije) numa fotokopije izvodi khotar matichne knjige meribaskhi  vash  bračnog amal  numa  presuda khotar razvod braka (duj primeruja)
 • čitana lična karta hem  zdravstvena knjižica (po duj primerija)
 • medicinska dokumentacija (nalaz specijaliste interniste, nalaz specijaliste neuropsihijatra, nalaz specijaliste pulmologa očitanim snimakoja, nalaz specijaliste dijagnostikovano nasvalopha , serološke analize, HbsAg, Anti HCV, Anti HIV, vaserman analiza hem  TPH analiza)
 • chek khotar  penzija vash  aver masekh  (trin fotokopije) numa  uverenje khotar  PIO fonda khaj  lice savo  semestiniphe  smešta nane khorisnikho penzijakho.
 • dokaz khotar  posedovanju imovine – uverenje khotar  Katastr vlasništvo upral nepokretnostija
 • ugovor khotar  doživotno ikheriba  (ako thano  sklopimo), ugovor khotar  poklon numa  aver dokazi savo  thane  khotar  uticajna troškovija smeštaja
 • akhorazlikha dji pherdi cena smeshtaj ingarela nekho khotar srodnikhija ,valjani hem ljeskhi izjava ano dova smisao, sar hem ochitana lichna krta hem potvrda khotar prihodija vash paluno kvartali
 • izjava magipha manusheskhi savo smestiniphe khaj magela hem khaj thano saglasno khaj o novchana sredstva save ostvarini uplatinenaphe direkhtno kho rachuni khereskho
 • akho thano  podnosilac zahteviskho  manush  talo  starateljstvo, valjani  thano  Reshenje khotar  starateljstvu hem  saglasnost staratelja vash  smeshtaj shtićhenika kho

Vaucher vash usluge drzavno Kher dela Centar vash socijalni buti . The shaj nekho ostavrini pravo kho smeshtaj kho Kher vash Phure ov mora te mukhela  dokumentacija .Amen dza ano thereni , khrea intervjukorisnikhoja hem srodnikijencar .Okhova soj thano bithno ,  amen prakhtichno sa o lila spremina hem bichala Khereskhe vash manush savo ispunini uslovija .Khorisnikhija uchestvujinen ple lichno prihodija akho naneolen dovoljno postojinen trin varijante :Prva varijanta khaj ole isiole dovoljno platini khorokhore plo smeshtahj, dujto varijanta po zakhon porodica chave thane khi obaveza te uchestvujinen kho izdrzavanje roditeljijengo , ama isi spesifichna metodologija obrachuna , khaj odole porodicakhe dikhelaphe kobor thane lenge prihodija hem kobor thano numero izdravanih manusha . Na platini ov perdo cena nego okhova so achola , akho isiole primeriskhe kherelaphe 40 hiljada dinarija primanje khotar chlan porodice .Olen nane kho nashti te ikheriolen ,naneolen prihod , imovina , khi celost troshkijja platini Ministarstvo vash buti, hem socijalna politika , istakhini direktor Centar vash socijalno buti.

Sa korisnikhija usluga isiolen pravo kho:

 • Perde korishenje ple lichne , dizutne pravne hem potroshachkha prava
 • khi kvalitetno usluga kho sklad ple potrebencar ;
 • kho sa informacije khotar pho satipha sar hem saljariba savo shaj dobinelaphe ;
 •  kho ophodjenje dostojastvoja hem poshtovanjeja , kho djivdipha bizo diskriminacija hem ugrozavanje , bizo obaveza osechaja zhvalnosti prema okhola savo pruzinen usluge nega hem smeshtaj;
 • khi pli privatnost ;
 • moguchnost te  nastavinen te  poshtujinen pli kultura  verske obichaija, birinen hem održinen  drushtvene hem  lichne veze;
 •  Khi zalba andre ustanovakhi , sar hem nadlezna organja

,, Nane ladzavao te phenav , dokh nahinuma ano Kher me kherdjum razne bucha , jekh vakhti mukhuma vash alkohol , mangipha khi ulica , ama akhana thano sa ok , khe akahava Kher hinum 3 bersh hem shaj phenav khaj hinum but zadovoljno , istakhninol amaro 65-bershengo sagovornikho.“

Ishrana thani talo nazdor nutriciuniste , uskhladime sastipaskhe bucha hem potreba korisnikoskhe .

Sastojinolphe khotar trin obrokhija , uzal duj uzine pi potreba .Jelovnikho kherela Tim vash ishrana korisnikhijengo savo kherolaole :rukhovodilac sluzbe ishrana (nutricionista ),socijalno radnikho , sherutno phen , nabavljachi , magacioneri hem jekh prestavnikho korisnikho .

Pripadnikhija romane zajednicakhe retkho dena ple roditeljijen , chlanija porodicakhe kho Kher smeshataj .Odova ovela samo akho chave na djivdinena khi zajednica ple roditeljijencar , tephena khaj o chave gelje te djivdinen kho inostranstvo . Khorisnikhija akhale usluga isiolen 24 sahatija sastiphaskhi nega , hrana , higijena , phiriba , druzenje . Khotar ukhupo numero korisnikhijengo khotar 15 manusha thane khotar romane zajednice , naglasinol direktor Centar vash socijalni buti Zoran Jovic .

Akhivnostija pomoch hem podrshkha usmerime kho zadovoljavanje osnovne potrebe hem osiguranje bezbedno hem prijatno okhruzenje korisnikhijengo , hem kho skhlad procena potreba korisnikhijengo dolela :

 • Pomoch kho hurajba hem te huljaviphe 
 • Pomoch te halphe hem te kherolaphe lichno higijena (tushiranje hem nadjojpha )
 • Pomoch te pirolaphe
 • Pomoch te ikheriphe higijena usne shupljine , pre hem lispe 
 • Pomoch te obaviniphe fizioloshkipotreba 
 • Pomoch te ikheriphe higijena krevetiskhe hem prostora 
 • Chistina kuphate prostorija , soba hem sanitarne prostorije
 • Pomoch te ikheriphe prostorije khe save beshena hem khotar ple bucha
 • Pi potreba pratnja korisnikhijenge  dji potrebne sluzbe avrijal  ustanove

Pa so shaj te poruchinav , akho nanetumen khaj , nane tumen familija , chave , kha vakherav , khaj tumenge Kherreskho smeshtaj jedino reshenje , akahate thanoo sa shukhar , isi ilachija , khaj te sovav , amala .Ma na hinen khi ulica , savo thano zagonetno .

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *