Vesti Vesti

Poziv za podnošenje predloga projekata – Poboljšanje obrazovne reintegracije Roma povratnika

Fondacija za obrazovanje Roma objavljuje javni poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Grant programa „Unapređivanje integracije Roma povratnika“ koji se sprovodi kroz podršku lokalnim organizacijama civilnog društva za implementaciju projekata u skladu sa strateškim okvirom i misijom FOR-a.Pozivamo lokalne nevladine organizacije da se pridruže misiji poboljšanja obrazovne reintegracije, školske spremnosti i inkluzije dece iz romskih povratničkih porodica i zajedno sa nama realizuju ovaj projekat podrške Romima povratnicima.Rok za podnošenje prijave: 15. novembar 2021.

Opšte informacije o pozivu:

Cilj poziva:

 • Osnovni cilj poziva je poboljšanje reintegracije mladih Roma povratnika u obrazovni sistem Srbije;
 • Specifični cilj je odabir partnerskih organizacija za sprovođenje projekata koji će omogućiti sveobuhvatnu podršku u unapređivanju obrazovne integracije, školske spremnosti i inkluzije dece iz romskih povratničkih porodica;
 • Predlog projekta treba da uključi sledeće ciljne grupe (ali se ne mora ograničavati na njih): romsku decu iz povratničkih porodica predškolskog uzrasta, romske učenike iz povratničkih porodica koji pohađaju osnovne škole, roditelje, nastavnike, lokalnu samoupravu, obrazovne, društvene i kulturne institucije;
 • Predlozi projekta treba da uključe instrumente za merenje obrazovnih rezultata i pokazatelja napretka u obrazovanju, kao i odgovor na trenutne izazove u učenju na daljinu u vreme pandemije COVID-19.

Glavni prioriteti:

Svi predlozi projekata treba da uključe merljiva i trajna poboljšanja obrazovnih ishoda romske dece iz povratničkih porodica, usklađena sa FOR-ovom misijom, vizijom i ciljevima:

 • Podrška poboljšanju inkluzije dece iz povratničkih romskih porodica;
 • Podrška poboljšanju školske spremnosti, veština i znanja dece iz romskih povratničkih porodica kroz podučavanje, tutorstvo i druge aktivnosti podrške;
 • Poboljšan pristup osnovnom obrazovanju u Srbiji kroz povećanje stope upisa i smanjenje stope osipanja romske dece iz povratničkih porodica [drop-out];
 • Doprinos povećanju stope upisa u srednje škole pružanjem dodatnog karijernog savetovanja i podrške u profesionalnој orijentaciji;
 • Osnaživanje aktivnog učešća povratnika u školskom i društvenom životu;
 • Razvijanje posebnih aktivnosti i pristupa za rešavanje obrazovnih izazova tokom pandemije;
 • Osnaživanje i razumevanje potrebe za sticanjem novih digitalnih veština;
 • Podrška kulturnom identitetu i inkluzivnim društvenim aktivnostima;
 • Zagovaranje za promene u razvoju obrazovnih politika i društvene reintegracije;
 • Doprinos razmeni znanja i komunikaciji u obrazovanju;
 • Doprinos desegregaciji obrazovnog sistema i izgradnji inkluzivnog obrazovnog sistema;
 • Uključivanje rodnog pitanja u pripremu i dizajn svih komponenti projekta;
 • Postavljanje osnova za održivost najboljih praksi i aktivnosti;
 • Obuhvatanje merljivih pokazatelja za poboljšanje obrazovnih postignuća;
 • Povećanje vidljivosti obrazovnih pitanja sa kojima se suočavaju romska deca iz povratničkih porodica.

Vremenski okvir za implementaciju projekata:

1. decembar 2021 – 31. maj 2022.

Projekte treba planirati u trajanju od najviše šest meseci.

Sufinansiranje:

Po ovom pozivu za podnošenje predloga projekata, sufinansiranje nije obavezno, ali se podstiče i imaće prednost prilikom odabira. Partneri učestvuju u osmišljavanju i sprovođenju akcije, a troškovi koje snose prihvatljivi su na isti način kao i oni koje je napravio podnosilac prijave. Podnosioci prijava i partneri moraju potpisati i priložiti potpisanu Izjavu o partnerstvu sa paketom dokumenata za prijavu na poziv.

Geografski obuhvat:

Ovaj poziv za podnošenje predloga projekata važi za organizacije civilnog društva koje su registrovane i deluju na teritoriji Republike Srbije.

Kriterijumi za prijavljivanje na poziv:

 • Pravno registrovana organizacija civilnog društva ili institucija koja je registrovana i deluje na teritoriji Republike Srbije najmanje 2 godine;
 • Operativni kapaciteti organizacije treba da obezbede dobro upravljanje sredstvima i aktivnostima predloženog projekta;
 • Organizacija treba da ima osnovne računovodstvene sisteme i sisteme izveštavanja;
 • Dokazano relevantno iskustvo i sposobnost da se ispune ciljevi predloženog projekta;
 • Osnovne vrednosti u skladu sa FOR-ovom misijom, vizijom, ciljevima i vrednostima;
 • Predlozi projekata treba da uključuju inovativne aktivnosti prilagođene trenutnim izazovima u učenju na daljinu i ublažavanju posledica pandemije COVID-19;
 • Predlozi projekata treba da obuhvate opštine u Srbiji sa značajnim brojem romskih povratničkih porodica.

Kriterijumi vrednovanja i selekcije predloga projekata:

FOR će koristiti sledeće kriterijume u procesu razmatranja i odabira predloga projekata, svaki će biti ocenjen od 1 do 5:

 • Kreativni pristup u osmišljavanju projekta i metodologiji, usmeren na izgradnju kapaciteta romskih učenika kroz nastavne ili vannastavne aktivnosti;
 • Inovativni pristup u radu sa korisnicima i sprovođenju projektnih aktivnosti;
 • Inovativne aktivnosti prilagođene trenutnim izazovima u učenju na daljinu i ublažavanju posledica pandemije COVID-19;
 • Uključivanje rodnog pitanja u pripremu i dizajn svih komponenti projekta;
 • Iskustvo sa romskom zajednicom i ciljnom grupom  (FOR daje prioritet organizacijama koje deluju u njihovoj zajednici i rade uz njen doprinos i ulaganje);
 • Uključivanje Roma u planiranje i upravljanje projektom (FOR daje prioritet organizacijama u kojima se učešće Roma podstiče i vrednuje);
 • Iskustvo i znanje o lokalnim potrebama i zahtevima.

 Očekivani ishod:

 • Potencijal za održivost projekta kroz uključivanje lokalnih i nacionalnih institucija i angažovanje zainteresovanih strana;
 • Mogućnost uticaja na zagovaranje ka poboljšanju obrazovnih sistema u korist Roma.

Ukupna sredstva:

Ukupna opredeljena sredstva za ovaj Javni poziv iznose 80.000 EUR. Minimalni iznos koji se može odobriti za projekte u skladu sa ovim Javnim pozivom nije utvrđen, dok je maksimalan iznos  sredstava koji se može dodeliti po jednom projektu 20.000 EUR.

FOR zadržava pravo da promeni ovaj iznos (povećanje, smanjenje) u zavisnosti od ishoda poziva za podnošenje predloga projekata.

FOR daje prednost sufinansiranju, dobrovoljnom radu i doprinosu u materijalnim sredstvima kao delu predloga projekta.

Troškovi:

FOR će smatrati prihvatljivim većinu uobičajenih operativnih troškova, uključujući:

 • Troškove bruto plata za osoblje uključeno u sprovođenje projekta (kategorija administracije unutar predloga budžeta mora uključivati plate osoblja i administrativne troškove i ne sme prelaziti 25% ukupnog budžeta koji se traži od FOR -a);
 • Delimične operativne troškove za redovan rad organizacija (iznajmljivanje kancelarija, struja/grejanje, računi za telefon itd.) koji su relevantni za predložen projekat;
 • Direktne troškove za predložene aktivnosti koji će nastati tokom perioda implementacije projekta;
 • Male studijske posete u skladu sa opravdanim okolnostima i aktivnostima;
 • Obrazovnu opremu u skladu sa opravdanim okolnostima i aktivnostima i u razumnom iznosu i rasponu troškova.

Nosioci projekta kojima bude dodeljena sredstva su obavezni da otvore poseban (namenski) projektni račun u banci za projekat podržan od strane FOR -a.

Sledeći troškovi neće biti prihvatljivi u okviru projekta:

 • Troškovi aktivnosti koje su završene pre datuma potpisivanja ugovora o grantu;
 • Troškovi koje je prijavio korisnik granta, a finansirani su od strane drugog donatora;
 • Troškovi koji podržavaju političko delovanje i stranke;
 • Kupovina vozila, nameštaja i drugog inventara;
 • Kupovina ili renoviranje (potpuno ili delimično) nekretnina (zemljišta, zgrada itd);
 • Zajmovi trećim licima;
 • Gubici od promene kursa;
 • Dugovi i naknade za servisiranje duga;
 • Radnje koje se tiču samo ili uglavnom individualnih sponzorstava za učešće na radionicama, seminarima, konferencijama i kongresima;
 • Konferencije i okrugli stolovi;
 • Troškovi distribucije sredstava projekta partnerima.

Proces prijave:

Paket aplikacionih dokumenata:

1. Prijavni obrazac;

2. Budžet;

3. Obrazac koji dokazuje organizacioni kapacitet;

4. Plan implementacije i praćenja projekta.

Detaljna uputstva za popunjavanje obrasca/prijava se nalaze u samim dokumentima. Molimo vas da koristite ispravne prijave/obrasce koji su objavljeni u okviru ovog Poziva za podnošenje predloga projekata i da ne menjate njihov sadržaj ili format.

Prilozi koji sadrže potrebnu prateću dokumentaciju za ovu fazu procesa prijavljivanja su sledeći:

Prilog 1. Dokaz o registraciji;

Prilog 2. Statut organizacije;

Prilog 3. Godišnji finansijski izveštaji za poslednje dve godine (2019, 2020) i revizorski izveštaj, ako je dostupan;

Prilog 4. Potpisana izjava o partnerstvu.

Rok za podnošenje prijave:

Krajni rok za prijem prijava je 15. novembar 2021. godine do 15 sati.

Prijave koje su poslate posle naznačenog roka neće biti razmatrane.

Podnosioci prijava mogu podneti samo po jedan predlog projekta.

Prijave se podnose elektronskim putem na adresu: matanackovic@romaeducationfund.org

Celokupnu dokumentaciju u aplikacionom paketu treba poslati e-poštom u originalnom formatu koji je dat u ovom pozivu, a sve anekse, uključujući izjavu o partnerstvu poslati u pravom formatu skeniranja (PDF) originalne verzije, što potvrđuju skenirani potpisi. Anekse sa više stranica treba staviti u jedan PDF dokument.

Molimo vas da u naslov unesete: Call for Proposals – Educational Reintegration of Roma Returnees prilikom slanja prijava.

Informacije i česta pitanja:

Info dan

Info dan će biti održan preko Webinar Zoom platforme FOR. Informacije o terminu i načinu prijavljivanja na platformu biće objavljene na web stranici https://www.romaeducationfund.org, kao i društvenim mrežama dva dana nakon objavljenog Javnog poziva.

Tokom predviđenog „info dana“ zainteresovani učesnici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa ciljevima FOR-a, procedurama prijavljivanja na raspisan javni poziv, modelom za prijavu, kao i da postave konkretna pitanja u vezi sa procedurom podnošenja i pripreme predloga projekata.

FOR ohrabruje podnosioce prijava da redovno prate komunikacione kanale Fondacije kako bi bili blagovremeno i adekvatno obavešteni o toku i ishodu poziva. Ukoliko se na pomenutim kanalima potrebne informacije ne mogu pronaći, molimo pošaljite e-poruku sa svojim pitanjem na adresu: matanackovic@romaeducationfund.org najkasnije do 8. novembra 2021. FOR će dati odgovore na sva pitanja najkasnije do 10. novembra za ovaj poziv za podnošenje predloga projekata.

Imena odabranih predloga projekata biće objavljena na veb stranici https://www.romaeducationfund.org, kao i na društvenim mrežama.

izvor: https://www.romaeducationfund.org/javni-poziv-za-podnosenje-predloga-projekata-poboljsanje-obrazovne-reintegracije-roma-povratnika/?fbclid=IwAR0X6yIZWzdOxBQY_KcPW9BiXAMt-NR77DdiFBztJBs__-miwkiUdw7YBhI

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *