Vesti Vesti

KONKURS ZA DODELU UČENIČKIH STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI SRBIJI ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

USLOVI ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA DODELU UČENIČKIH
STIPENDIJA
Pravo da se prijave na Konkurs za dodelu učeničkih stipendija, u skladu sa zakonom, imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj
školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju
državljanstvo Republike Srbije, koji stalno postižu odličan uspeh u učenju i vladanju, i čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Na konkurs za dodelu učeničkih stipendija mogu se prijaviti učenici I razreda srednje
škole koji su u svim razredima od V do VIII razreda osnovne škole postigli odličan opšti uspeh (od 4,50 do 5), odnosno učenici od II do IV razreda srednje škole koji su u svim prethodno završenim razredima srednje škole postigli odličan opšti uspeh (od
4,50 do 5).
Učenici iz osetljivih društvenih grupa Učenici iz osetljivih društvenih grupa (učenici bez roditeljskog staranja, iz jednoroditeljske porodice, pripadnici romske nacionalne manjine, učenici sa invaliditetom, učenici sa hroničnim bolestima, učenici čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljeni učenici, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski
opredeljenog broja, primenom blažih kriterijuma u skladu sa zakonom i pravilnikom.
Učenici iz osetljivih društvenih grupa prijavljuju se na konkurs pod uslovom da su učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište na
teritoriji Republike Srbije i koji stalno postižu najmanje vrlo dobar uspeh u uč enju (3,50), izuzev učenika bez roditeljskog staranja, učenika pripadnika romske nacionalne manjine i učenika sa invaliditetom, koji se posebno rangiraju primenom blažih kriterijuma u skladu sa afirmativnim merama u oblasti obrazovanja.Broj učeničkih stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu
Republike Srbije za odgovarajuću godinu.

II POTREBNA DOKUMENTA
Učenik prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce
koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo, i to:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1),
– UVERENJE o upisanom razredu i postignutom uspehu učenika u prethodnom školovanju
(Obrazac br. 2);
– UVERENJE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika za period januar
– jun, u neto iznosu, tekuće godine (Obrazac br. 4);
– dva primerka od strane roditelja ili staratelja učenika svojeručno potpisanog
UGOVORA o učeničkoj stipendiji (Obrazac br. 5);
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez
čipa) roditelja ili staratelja učenika.
Učenik koji je bio korisnik učeničke stipendije za školsku 2021/2022. godinu
podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov
sastavni deo, i to:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1a) – sadrži dokaz o upisanom narednom razredu i postignutom
uspehu u prethodnom školovanju,
– UVERENJE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika (Obrazac br. 4)
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez
čipa) roditelja ili staratelja učenika.
Napred navedena dokumenta, odnosno dokazi moraju biti overeni od strane odgovarajuće
službe, i to:
– Obrazac br. 2 i Obrazac br. 1a – overava srednja škola u koju je učenik upisan i
– Obrazac br. 4 – overava nadležni organ u opštini prebivališta roditelja ili
staratelja učenika, a koji se izdaje na osnovu priložene IZJAVE o članovima porodice
(Obrazac br. 3) i odgovarajućih dokaza o ostvarenim prihodima porodice u naznačenom
periodu.
Učenici iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose
i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:

 1. učenici bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni
  rad ili umrlice preminulih roditelja,
 2. iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog
  roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat,
 3. pripadnici romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske
  nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma,
 4. učenici sa invaliditetom i učenici sa hroničnim bolestima –mišljenje
  Interresorne komisije, potvrdu udruženja osoba sa invaliditetom ili lekarsko
  uverenje izdato od nadležnog doma zdravlja,
 5. učenici čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i
  Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja
  porodica kidnapovanih i nestalih lica,
 6. izbeglice i raseljeni učenici – potvrdu da ima status izbeglice ili raseljenog lica
  (pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko Povereništva za
  izbeglice sa teritorije opštine na kojoj boravi) i
 7. povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici – potvrdu MUP-a.
  Potvrde ne mogu biti starije od devedeset (90) dana.
  Eventualna dopuna dokumentacije može se izvršiti preko škole u roku
  predviđenom za dokumentovane prigovore.
  Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.
  III ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA
  Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 30. septembra 2022. godine.
  Konkursna dokumentacija dostavljena po isteku navedenog roka neće biti
  razmatrana.

izvor: https://mpn.gov.rs/skolski-i-studentski-zivot/stipendije/stipendije-za-romske-ucenike-i-studente/

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *