„Romskim putevima – Rromane dromenca“ Projekti Projekti 2022 Video

Infrastrukturni problemi naselja Beograd mahala bez rešenja?

Naselje Beograd mahala je jedno od najstarijih naselja u Nišu u kome žive pripadnici romske zajednice, ovo naselje je nastalo u XV veku , danas broji oko 4000 pripadnika romske zajednice. Kroz ovaj tv prilog ukazujemo na probleme kao što su nedostatak ležećih polcajca, čišćenje uličnih kanalizacija, održavanje pružnog prelaza, zamena sijalica itd, u nadi da će donosioci odluka raditi na opšte zadovoljstvo svih.

Ovaj Tv paket je deo projekta „Romskim putevima – Rromane dromenca“ koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta grada Niša, na osnovu konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja u 2022.godini, stavovi izneti u ovom video materijalu predstavljaju stavove autora projekta nužno ne izražavaju stavove Grada Niša.

Infrastrukturni Problemija Naselje Beograd Mahala Bizo Rešenje?

Naselje Beograd mahala thani jekh khotar najphurane naseljija kho Nish ano savo djivdinen pripadnikhija romane zajednica, akhava naselje ulo kho XVveko , avdive genol 4000 pripadikija romani zajednica .Uzal akaav tv prilog mothova kho problemija sar soj khaj nane lezechi policajci , chistiba ulicakhe kanalizacije , ikheriba pruzno prelazija , zamena sijacicengi , khi nada khaj okhola so anen odlukha khakheren kho opshto zadovoljstvo sarijenge .

Puchljam e stanovnikhijen naselje Beograd mahala save thane naj bare problemija . Akhe nesave odgovorija :

„Sigate voziba . Valjani lezeci policajci , talo numero jekh , paloodova svetlo …Omladina vozinena hem dozvola hem bizo dozvola ,na posttujinena nisave pravilija . Odoleskhe o peshakija sar meren vash jekh sekundi akho na vodinena rachuni.“

„Djivdinava khi Sarajevska 17 khaj isi but charija hem khaj pobuderi sapha pojavinenaphe . Amen dara o vudara te mukha pravde „,vakherela i dujto stavnovnica Beograd mahale.

„Okhova amen so roda vash amaro naselje thano te stvorinen uslovija vash normalna manusheskhe kho 21 vekho , phenela Ivan Dervisevic , koordinator LAG -Romakted Beograd mahala .

Roda talo jekh , asfaltiranje ulice , odova but bitno . Dujto,te chivelaphe  saobrachajne sigalizacije kho celo naselje . Trito , poshukare osvetljenje kho naselje . Amare romane chvae hem gadzikane chave save djivdinena khe akhava naselje naneolen than vash kheljiba . Na postojinol ni jekh mobilijar vash chave , nane khaj te khedenpe o chave .

Problemija thane hem khi ovcepoljska ulica khaj thavdela o phani , tephena ,izvirini khotar asfalt , odova problemi valjanol te reshinolphe soposigathe .Phani izvirini hem kho nadvoznjak , kho chosi Sarajevske hem Moravske ulice telal o nadvoznjak. Aven khotar vodovod , hem odova thavdella masekhoncar , on onda paljem avena hem adjukhare  djala …na djanav doklji adjahare kha djala adjahare …..“

Odnos lokalne samouprave prema manjine thano mothovdo demokrastichno drushtvo, odolestar vakheri profesor Djokica Jovanovic , sociolog:

„Evropskho dizija spasindjphe khotar nasvaljiphe hem zaraze adjukhare so ljenge tadasnje lokalne samoupravew angleder pobuderi shel bersh kherdje kanalizacija ,andje phani , odoleskhe navaljandja olenge nisave lila , sine potreba samo briga maushenge . Akhate mothoviphe khaj briga khotar mausha na postojinol , te postojini jekh ekhvash -garavdo odnos , nesavo ekvash -garvdo interes prema odoleskho deo dizijakho , pale odova onda thano shukhar khaj ljenge te omoguchiniphe djivdipha kobor -sar  higijenskha uslovija , te shaj on khorkhore mothivishinenphe te mukhen odova than mange adjukhar dicholaphe .Inache rodiphe liljengo vash hajgara thani ,phenava ,samo izgovor .Okhova soj thano najbitnije odova thano kho javno than ,akahate kherolaphe khotar javno than ,nakherolaphe khotar lichno ,na kherolaphe khotar privathno …te shaj khe odova nachin  onemoguchinol hem te shaj khe odovanachin barem hari poboljshinolphe sastipaskho stanje manusheskho kho romane mahale save hem naneolen nesavo posebno pristup satipaskhe sluzbe hem sastipaskhere gajlje kho akhija phuv phanela profesor Jovanovic .

„So tichiniphe asfaltiranja ulica isi amen nesave ulice kho naselje save ljege neophodna ; prilazija Moravska ulica , isi phana 4 , palem odova 3 prilaz Ovcepoljska  ulica hem 1 prilaz Bovanska ulica . Odote sa skupa , naneamen ni 5 hiljada metrija . Kha ova sine zadovoljna te dobina hem grebano asfalti , na valjani nevo asfalt , nekh kheren amenge barem odova grebani , ama 90% amen save djivdina akahte isi amen legalizovane stabene objekhtija , platimo uredimo dizijakho -gradjevinskho phuv hem isiamen sa pravij kho normalno asfalt te kheren amenge .

Koordinator LAG-Romakted Beograd mahala , Ivan Dervisevic vash amari produkcija phenola :

Mobilijari vash chave hem sportske therenija shaj kherolaphe hem khi phuv khaj thano o vlasnikho Komunakho numa Diz . hem phurane manusha nane khaj te khedenphe , shaj sine te druzinenphe khana thano shuzo vakhti uzal o shah, domine hem aver ,ama nane khaj .

Khi shkola “ Vuk Karadzic “ obechine sineamenge khotar rig presednikho komunakho Crveni Krst khaj kha kherola lafi e Parking servis hem odova kheriba lafi thano obavime ano Decembar masek okova bersh te postavinenphe zashtitna ograda soskhe o chave nakhena i ulica khana ikhlovena thari shkola hem but thano nebezbedno. Valjanol te kherolaphe zashtitna ograda . Adjukare amenge obechimo khaj kha kherolaphe odova grebano asfalt, ama , akhe savo vakhti nakho , grebano asfalt na dobindjam ,vash mobilijarija vash chave vakherdja – kha dikha , ama nishta na dobindjam ni khotar odova , znachi sar naselje sijam zapostavime shel posto.“

„Saobrachajnice nashti asfaltirina dok o khera na legalizujinen .Njbaro problemi amaro thano legalizacija romane naseljija „,phenola vash produkcija Romaworld Miroslav Milutinovic , presidento dizijkho komuna Crveni krst .“ isiamen 4 hiljade Roma , shaj sijam mozda chak najbari komuna save isi olen Roma hem legalizacija thani amenge kho jekhto than . Khna kha reshina legalizacija , te djanen odma palo odova shaj te reshina hem saobrachajnice hem phanja . Sigathe sineamen ano duj putija khaj prskhindje vodovodne cevija odova sine chache starshno .e thatipha te na ovol tut phani odova thano, na djanav so isi po loshno tar odova .Ama phenav , legalizacija amenge thano kho jekhto than , hem sa odoleja sloziniphe hem gradonachelnica .“

Osman Balic , dikrektor YUROM Centar khotar legalizacija phenola :

„Sar so djanen , negde 90% romane naseljija khi Srbija vodeinenaphe Urnanistickho planija sar urnanistichkho zone . Kho Nish thano odova aver , amen isiamen odola urbanistichkhe planija hem odova i shukhar , ama shaj phenava thumenge akhe palo nesave bersha bucha khi legalizacija , ozakonjenje romane khera , amen ava khe odova problemi so isi amen baro numero romane khera kho javno phuv , phuv savo thano kho vlasnishtvo numa Vodoprivrede numa Srbijavode numa komuna hem adjukhare  hem Zakon khotar ozakonjenje .Naravno , amare komune nane khe odija finaciskho situacija te shaj odova te kheren , ama kherolaphe khotar javno interes soskhe thano o cilj te uvedinolaphe urbanistichkho redo hem odola mausha save posedujinen odola neozakonjena khera zapravo platinen porez .odova zakhon thano asavkho shukhar pisimo ama slabo sprovodiniphe . Ov thano orochimo rokija khaj 2023.mora te oven objekhtija ozakhonime a tumen dikhen khaj amen huljova praktichno khi 2023 bersh hem shaj te phenava tumenge khaj khotar 2015 bersh dji akahana legalizujimo 400romane khera .

“ Anglo nesavo dive khana nakhljum odotar dikhav manush platindja pa o chavore , romane ale hem chistindje manushenge akahava korov uzal pruga .Amen na smijina te prava djamija ni udara soskhe dara khotar sapha hem pacovija save isi khe odova divlo rastinje „, phenola jekh khotar ziteljkha Beograd mahala .

„Amen anglo Romakted predajindjam inicijativa Dizijakhi so valjani te resiniphe khe akhava naselje , save thane amare prioritetija , khotar amare orioritetija nane nishta „phenola Ivan Derrvisevic Hem dodajinui :“Akhe shaj te dikhen sar dichola pruzno prelaz , Sarajevska Hem Hercegovachka ulica .Postojinol barti opasnost khaj sapha khuvena kho khera manushenge .Pruzno prelaz nikho na chistinol , komuna frdela i topkha upri zeleznica , Zeleznica phenola nane odija amari buthi , odova valjani medijana te kherol khana vikhinava oljen telefonija . Presednik komunakho profesori Milutinovic pendja mange khaj okhova bersh uplatindja 200hiljada dinarija romane socijalne zadrugakhe te chistini odova pojas , on hari neshto cindindje Hem achile buchaja „.

Odgovoriba kho puchiba soskhe o rastinje uzal pruga nane chistime , presedniko GO Crveni Krst, Miroslav Milutinovic vakherdja :

„Problemi thano odva so valjan te ikheriphe „Infrastruktura Zeleznica Srbije „, odova thano ljengo deo . Vakherdjam olencar Hem but phutija ikhlilje ano susret . Chak angleder bersha on sine olen lengi mashina savi djala khi pruga Hem cidela sa okhova so bajrola uzal olate . Ama akhe trhin bersh odova vishe nane Hem amen trudinamen kobr shaj amen khorore te khera . Okhova bersh Hem akhava ano budjeti izdvojindjam 200 hiljada dinarija kaskhe namenindjam romane zadrugakhe savi osnujindjam Hem odola love thano opredeljime vash ikheriba romane grobijenge hem prilazija uzal pruga , chishchenje rastinja hem aver . Nasijam ni amen ano rukovodstvo komunakho zadovoljna sar odova djala ama phenava, trudinamen , sa e romencar  sijam nonstop khi komunikhacija uzal pomoch,amen hem amaro halati,trimerija,share iznajmina akhale zadrugakhe dokh on kherena , ama djanav khaj hem phana  nezadovoljstvo amare sugradjanjencar , pogothovo Romencar save djivdinen bash khe odova deo uzal zeleznichkho most hem prema Sarajevska ulica.

Ivan Dervisevic , stanovnoko Beograd mahale isiole konkretna predlogija khotar postaviba lezeche policajcija sar bi shaj usporiniphe voziba motorna vozilija hem te  ovela posuzo bezbednost :

„Lezechi policajci valjan te chivenphe khotar Sarajevska ulica hem odova kho naselje Beograd mahala uzal numero 37, pa kho numero 69.Khi Bovansko ulica valjani te postavinenphe lezechi policajci kho numero 54 hem kho numro 4 hem 6 sose odote o vozilija bash ubrzinenphe .“

„Djanaja vash odova problemi hem isiamen zahtev amere sugradjanjendar vash lezechi policajci , penola presednik GO Crveni Krst  Milutinovic hem dodajini :“Khana thane kho puchiba o lezecha policajcija amen obratinamen vash Diz hem sektoriskhe vash komunalno delatnost , odote thano kho puchiba hem Sabrachajna policija hem sa aver … Svakho zhtev  anare sugradjanijendar amen prosledina dizijakhe . Dosta isiamen hem reshime problemija . Vkherav akhava odoleskhe so isiamen hem kho gav okhola bare ulice pa sigathe morandjam hem kho regionalnodrumo khi chamurlija te chiva lezechi policajci sar bi shaj manusha pohari vozinena . Hem akahte pisindjam dopis . Menashti precizno bash te vakherav  khaj thano sa udovoljime ama hem nashti uveksarijenge te ikhlolaphe kho susret vash lezechi policajci .“

Obzir te vrtiniphe uzal legalizacija , akhe sar thano reshenje odole problemiskhe dikhela Osman Balic:

„Odoleskhe so komuna zapravona sprovodinela duh zakhoniskhe khotar ozakhonjenje  ovela aktuelna Zakon khotar legalizacija romane naseljijencar soskhe sar so dikhena , na bash but informisime but presednikhija komunege dena izjave save nane tachne . Mora phana jekh phuti te razmotrinenphe numa promeninen Zkhon khotar ozakonjenje , on thano vech butphutija inovirimo , numa te ovel ozbiljno razmatrime amaro predlog zakhoniskho savo pisimo hem dindo Skupshtinakhe Srbija 2014. bersh Hem okova bersh dobindjam Hem podrshkha skupshtinsko Odbori vash porodica . Odova zakon mora ponvoo te ovel razmotrime soskhe odova na djala zadovoljavajuche dinamikha , manusha phana nalazinenphe ano ambijenti kherena nesigurnostija vash pli imovina Hem adjukhare na kherophe reforme .nashti te trajini decenijencar nego valjani ikhalolaphe sigate ,odoleja prvo vlasnikhijencar kherencar isiolen sredstva khaj ple khera anen ano pristojno stanje ,okhola khi najabari mera Hem thane pristojne ama odija khomunalna infrastruktura kho romane naseljija thano so mothovi khaj nekho kherela buthi shukhar phi buthi“,phanela , Osman Balic , direktor YUROM Centar.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *