Vesti Vesti

Deklaracija Regionalnog Saveta Roma

Na linku mozete pročitati opširnije o Deklaraciji

 

Regional Roma Council_Deklaracija

 

Saopštenje za javnost

Povodom 28. Međunarodnog sastanka Upravnog Odbora Dekade Inkluzije Roma 2005-2015, kao i završne konferencije Dekade Roma koja se održava od 10. do 11. septembra u Sarajevu u Bosni i Hercegovini na kojoj de se sumirati dostignuda i rezultati u četiri oblasti u kojima je Dekada Roma delovala: zapošljavanje, stanovanje, zdravlje i obrazovanje.

Romske nevladine organizacije, članice Regionalnog Saveta Roma (RSR), predvodnice koalicija romskih i pro-romskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji sa ciljem efektivnog uključivanja romske zajednice u formulisanju, sprovođenju i pradenju javnih politika koje utiču na Rome, su u uverenju da je neophodno I nužno potrebno da proces Dekade Roma ne bude prekinut, i naglašavaju pokretanje Druge Dekade Roma, što bi imalo značajne i povoljne unutrašnje i spoljašnje implikacije u svim zemljama u kojima bi bio pokrenut ovaj proces. Tim povodom, Regionalni Savet Roma je usvojio Deklaraciju 21. Jula 2015. godine u Beogradu koja de biti predložena na završnoj konferenciji u Sarajevu.

U Deklaraciji Regionalnog Saveta Roma, između ostalog, se naglašava:

Uviđajući neophodnost kontinuiranog razvoja i emancipacije Roma i usaglašenog delovanja uspostavljenih mehanizama i institucija koje rade na ovom pitanju, a koje zahteva višegeneracijsku privrženost ideji o uključivanju Roma u društvo evropskih građana, ali i korišćenje celokupnog institucionalnog, naučno-akademskog i političkog iskustva stečenog tokom Dekade uključivanja Roma 2005-2015, a sa ciljem da se uspostavi nova evropska politika prema Romima na temelju Dekade za uključivanje Roma 2005-2015, osigura učešće Roma u toj politici i doprinese boljem životu građana Roma, bezbednosti, miru i stabilnosti u region, Romske nevladine organizacije, članice Regionalnog saveta Roma, u usvojenoj Deklaraciji kojom:

I. Se deklarišu da nastavljaju sa aktivnostima učešda u formulisanju, sprovođenju i pradenju državnih i međunarodnih politika za uključivanje Roma, aktivnostima organizovanja i jačanja romskih zajednica za suštinsko učešde u ovim procesima i aktivnostima povezivanja romske zajednice sa javnim procesima koje utiču na Rome;

II. Obavezuju se da profesionalno, precizno i tačno ocenjuju rezultate i postignuda, i da o tome obaveštavaju domadu i međunarodnu javnost. Obavezuju se takođe da predlože vladama novu metodologiju pradenja i merenja postignutih rezultata u uključivanju Roma u skladu sa praksom Evropske unije u uključivanju Roma, smanjenju siromaštva, Evropske platforme 2020 i u procesu pridruživanja Evropskoj uniji;

III. Pozivaju vlade svojih i drugih država i međunarodne organizacije da pokrenu novu Dekadu za uključivanje Roma, kako bi se nastavio sistematski rad po ovom pitanju koji je otpočeo prvom Dekadom i počeo pokazivati rezultate prema utvrđenom cilju koji tek treba da bude postignut, a na osnovu ved donešenih odluka i potpisane Deklaracije u okviru Dekade za uključivanje Roma

2005-2015 o njenom nastavku;

Regional Roma Council

2 / 2

IV. Zahtevaju od država i Evropske komisije adekvatne politike, institucionalne i profesionalne kapacitete za njihovo sprovođenje i precizno odeređena finansijska sredstva za tu namenu.

V. Zahtevaju od Evropske komisije posebno i od svih međunarodnih organizacija i relevantnih vlada generalno, da osiguraju aktivno i suštinsko udešde organizacija okupljenih u Regionalnom savetu Roma u procesima vezanih za politike prema Romima, kako bi ove organizacije imale mogudnost da drže vlade odgovorim za postizanje ciljeva ovih politika i da onemogude deklarativno preuzimanje odgovornosti i marginalizaciju ovih politika;

VI. Zahtevaju od vlada svojih i drugih država i od Evropske komisije da redovno izveštavaju javnost o razvoju događaja, političkim razgovorima i o sprovođenju politika koje se tiču Roma, prema utvrđenim ciljevima, aktivnostima i merama za unapređivanje položaja Roma;

VII. Ova Deklaracija je stupila na snagu 1. septembra 2015. godine. Regionalni savet Roma poziva sve vlade, međunarodne organizacije i druge strane zainteresovane za emancipaciju Roma i njihovo uključivanje u društvo da se priključe, uvaže i sprovode ovu Deklaraciju.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *