Vesti Vesti

SVETSKI DAN BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU 

Povodom Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu, Fondacija Centar za demokratiju skreće pažnju na činjenicu da i pored zabrinjavajuće velikog broja povreda na radu Srbija još uvek nema usvojene sve neophodne propise čiji je cilj stvaranje bezbednije i zdravije radne sredine.  

Prema podacima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, u 2021. godini registrovano je 45 smrtnih, 3.455 teških i 17.558 lakih povreda na radu.  

Podsećamo da je uloga Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i pratećih propisa, pre svega, u tome da se spreče povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom i da u Srbiji nisu usvojeni svi neophodni propisi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koji su planirani i prema Planu rada Vlade. Sve predviđene izmene predstavljaju i deo politike usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije.  

Fondacija Centar za demokratiju ukazuje na važne preporuke u ovoj oblasti koje smo, između ostalih, doneli u okviru „Izveštaja o stanju radnih prava u Srbiji za 2021. godinu“:  

  • U što skorijem roku usvojiti Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu koji će biti usklađen sa relevantnim evropskim direktivama u ovoj oblasti;  
  • Potrebno je u najkraćem mogućem roku povećati broj inspektora rada koji su obučeni da vrše nadzor u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;  
  • Neophodno je na potpun i celishodan način propisima urediti pitanje utvrđivanja postojanja profesionalnih bolesti, kao i pitanje troškova njihove dijagnostike;  
  • Uvesti posebnu šemu osiguranja za povrede na radu i profesionalne bolesti u okviru sistema obaveznog socijalnog osiguranja donošenjem posebnog zakona;  
  • Izvršiti ratifikaciju Konvencije 190 Međunarodne organizacije rada o ukidanju nasilja i uznemiravanja u svetu rada;  
  • Kako bi se uspostavio kvalitetan normativno-pravni okvir u ovoj oblasti neophodno je sprovesti ex-ante i ex-post analize efekata propisa u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije.  

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.