Vesti Vesti

Inicijativa za izmene odredbi nacrta Građanskog zakonika

Preko 100 organizacija civilnog društva podržalo inicijativu u vezi sa izmenama odredbi nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja, zadužbine i fondacije.

Trag fondacija i Građanske inicijative pozivaju vas da podržite inicijativu za izmene odredbi nacrta Građanskog zakonika koju je do sada podržalo preko 100 organizacija civilnog društva u Srbiji. Podršku vaše organizacije možete uputiti prosleđivanjem saglasnosti vaše organizacije za pomenutu inicijativu (dovoljno je navesti puno ime organizacije i mesto registracije) na e-mail dejana@gradjanske.org do 30. juna 2016.godine (12h). 
Želimo da vas podsetimo da se u okviru nacrta Građanskog zakonika koji je u javnoj raspravi, od 26.juna 2015.godine do 1.jula 2016.godine, pojedina pitanja iz oblasti iz građansko pravne materije drugačije su definisana nego u trenutno važećim pojedinačnim zakonima. Napominjemo da bi usvajanjem integralnog teksta nacrta Građanskog zakonika prestalo da važi 12 pojedinačnih zakona koji već uređuju pojedine oblasti. Posebno želimo da istaknemo da ponuđena rešanja u nacrtu Građanskog zakonika zadiru u pitanja i slobode udruživanja građana/ki kao i da bitno menjaju i ograničavaju prirodu, rad i delovanja organizacija civilnog društva (definisanje udruženja, njihovo osnivanje i registraciju, redovnost sazivanja i nadležnosti skupštine udruženja, način glasanja, definisanje pojma i delovanje zadužbina, njihovo registrovanje, organe koje treba da imaju, itd).
Pored navedenih nedostataka nacrta Zakonika, treba napomenuti da nacrt Zakonika nije usklađen sa drugim dokumentima Vlade RS značajnim pre svega za proces EU integracija (Akcioni plan za poglavlje 23, Nacrt Nacionalne Strategije stvaranja podsticajnog okruženja za razvoj civillnog društva, akcioni planovi za realizaciju Partnerstva za otvorenu upravu, itd). Imajući u vidu prethodno navedeno, nedostaci Zakonika u delu koji se odnosi na udruženja, zadužbine i fondacije mogu se pojaviti kao prepreka u ispunjavanju politčikih kriterijuma za članstvo u EU, što je dodatni razlog da se isti otklone.
Duboko smo uvereni da odredbe koje definišu i uređuju pitanja od važnosti za osnivanje, delovanje i rad udruženja građana, zadužbine i fondacije ne bi trebalo da se nađu u samom nacrtu Građanskog zakonika. Ipak, zbog same zakonske procedure mi osećamo potrebu da pošaljemo komentare na postojeći tekst nacrta Građanskog zakonika i tako damo naš doprinos boljem uređenju ove značajne oblasti.
Kao organizacije civilnog društva koje su uložile ogromnu energiju i resurse da se usvoje Zakon o udruženjima (2009.godine) kao i Zakon o zadužbinama i fondacijama (2010.godine), nastojimo da se rešenja iz navedenih  zakona sačuvaju i da  se na taj način očuva priroda, rad i delovanje organizacije civilnog društva u Srbiji.
Analizu i predlog izmena odredbi nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja, zadužbine i fondacije uradio je prof.dr. Dragan Golubović, za potrebe TACSO Resursnog centra Građanski inicijativa. Tekst predloga izmena odredbi nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja, zadužbine i fondacije, koja će biti upućena Ministartvu pravde, možete pročitati na sledećem linku.

 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.