Kote sijam amen odothe, phrala? - Gde smo mi tu brate Projekti Projekti 2022

Da li pored novčane socijalne pomoći, mogu da ostvarim još neko pravo iz domena socijalne zaštite?

Socijalna zaštita, u smislu ovog zakona, jeste organizovana društvena delatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu pojedinaca i porodica, kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanje posledica socijalne isključenosti.

Jedan od ciljeva socijalne zaštite je:

 1. dostići, odnosno održavati minimalnu materijalnu sigurnost i nezavisnost pojedinca i porodice u zadovoljavanju životnih potreba;

Podatak o broju korisnika socijalne pomoći u Nišu varira od preioda do perioda zbog toga jer korisnici socijalne pomoći u jednom trenutku imaju prekid od tri meseca, ali neki broj o kojem možemo da razgovramo je oko 5 hiljada i sedamsto korisnika , a nekada ide i do 6 hiljada, napominje direktor Centra za socijaln rad Sveti Sava.

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć:

Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti pojedinac, odnosno porodica:

 • ako nema drugih nepokretnosti, osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice i zemljišta u površini do 0,5 hektara;
 • ako pojedinac, odnosno član porodice nije prodao ili poklonio nepokretnu imovinu ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili ako je protekao period u kojem bi, od tržišne vrednosti nepokretne imovine koju je prodao, poklonio ili se odrekao prava na nasleđivanje, mogao obezbeđivati pomoć u smislu ovog zakona;
 • ako pojedinac, odnosno član porodice ne poseduje pokretnu imovinu čijim korišćenjem ili otuđenjem, bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, može da obezbedi sredstva u visini šestostrukog iznosa novčane socijalne pomoći koja bi mu bila utvrđena po ovom zakonu u momentu podnošenja zahteva za novčanu socijalnu pomoć;
 • ako pojedinac, odnosno član porodice nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju.
 • Pravo na novčanu socijalnu pomoć mogu ostvariti i pojedinac koji je nesposoban za rad, odnosno porodica čiji su svi članovi nesposobni za rad, ako pored stambenog prostora koji odgovara potrebama porodice imaju zemljište u površini do jednog hektara.
 • Izuzetno, pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti pojedinac, odnosno porodica koji ne ispunjava uslove iz stava 1. Zakona o socijalnoj zaštiti tačka 1) i stava 2. ovog člana ako centru zasocijalni rad da saglasnost za upis hipoteke na svoje nepokretnosti radi obezbeđenja namirenja potraživanja u visini valorizovanog iznosa isplaćene novčane socijalne pomoći.

Iznos novčane socijalne pomoći

U „Sl. glasniku RS“, br. 115/2022 objavljeno je Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći koje se primenjuje počev od utvrđivanja prava na novčanu socijalnu pomoć za oktobar 2022. godine.

Nominalni iznosi novčane socijalne pomoći sada su:

1) za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici u visini 1 od osnovice ili 10.385,00 dinara;

2) za svaku narednu odraslu osobu u porodici u visini 0,5 od osnovice ili 5.193,00 dinara;

3) za dete do 18 godina u visini 0,3 od osnovice ili 3.116,00 dinara.

„Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju radno sposobni – preko radnog angažovanja, a nesposobni za rad i deca imaju pravo i na kupovinu udžbenika, školskog pribora, lekova …, sve zavisi od toga zašta se osoba obraća, odnosno za koji vid pomoći. Mogu reći da se i za ovaj oblik pomoći ne čeka dugo na isplatu. Postoji i pravo na oslobađanje od dela plaćanja komunalija, ali se za to morate prijaviti, takođe morate imati dve usluge odnosno da plaćate utrošenu vodu i iznošenje smeća, dakle može da se izabere, umanjiti račun za grejanje, vodu ili iznošenje smeća, račun se umanjuje za 30 procenata. Takođe postoji Uredba o energetski zaštićenom kupcu za plaćanje potrošnje električne energije, narodna kuhinja kao još jedan vid usluge koja broji oko 1000 korisnika. Takođe korisnici novčane pomoći mogu da koriste i uslugu ukopa preminulog člana porodice koja je besplatna, ističe Zoran Jović direktor Centra za socijalni rad Sveti Sava „

Ko se smatra nesposobnim za rad?

Kao nesposobni za rad smatraju se:

 • žena starija od 60 godina i muškarac stariji od 65 godina;
 • dete do 15 godina, a starija deca ako su na redovnom školovanju;
 • mladi na redovnom školovanju, najkasnije do navršene 26. godine života;
 • osoba koju je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje proglasio potpuno nesposobnom za rad;
 • trudnice i roditelj deteta koji koristi porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta;
 • nezaposlena osoba koje se stara o članu porodice koji dobija dodatak za tuđu negu i pomoć;
 • osoba sa invaliditetom kojoj je komisija Nacionalne službe za zapošljavanje utvrdila treći stepen radne sposobnosti;
 • osoba za koju je pokrenut postupak utvrđivanja radne sposobnosti ili lišavanja poslovne sposobnosti — dok taj postupak traje.

Ako je neko na školovanju, obuci ili nekoj drugoj vrsti angažovanja u skladu sa sporazumom koji je sklopio sa centrom za socijalni rad, smatra se nesposobnim za rad dok to traje.

Uslovi za radno sposobne osobe

Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti i radno sposobna osoba:

 • ako se nalazi na školovanju ili osposobljavanju za rad;
 • ako se vodi na evidenciji nezaposlenih, a nije odbila ponuđeno zaposlenje ili stručno osposobljavanje;
 • ako joj je prestao radni odnos, ali ne njenom voljom, saglasnošću ili krivicom (zbog disciplinske ili krivične odgovornosti), osim ako je od prestanka rada proteklo godinu dana ili je po prestanku radnog odnosa nastupila nesposobnost za rad;
 • ako se sama stara o svom detetu sa smetnjama u razvoju, tako da ne može da bude radno angažovana.

Na sednici Skupštine Grada Niša 15.11.2022.godine, usvojena je nova Strategija rada Socijalnog centra, koja se odnosi na period od 2022. do 2026. godine. Nove usluge su uključene pre svega u domen pomoći ugroženoj deci.

„U strategiji smo prepoznali i otvaranje usluga pri našoj regionalnoj Sigurnoj kući za žene i decu žrtve porodičnog nasilja, uvođenjem usluge savetovališta za rad sa decom koja trpe najteže oblike nasilja sa akcentom na seksualno zlostavljanje dece u ovom delu Srbije. Takođe je dokumentom prepoznato deinstitunalizacija ustanova domskog tipa. Već smo uveliko krenuli da radimo na tome. Dom za decu bez roditeljskog staranja „Duško Radović“ u Nišu uveo uslugu prihvatilišta za decu koja su iz disfunkcionalnih porodica, praktično lišena starateljstva i prihvaćena u tom domu“, navela je Dušica Davidović, zamenica gradonačelnice. „Grad Niš je takođe preduzeo mere da najugroženiji sugrađani dobiju jednokratnu uvećanu novčanu pomoć za kupovinu ogreva ili za pokrivanje nekih troškova električne energije. Iz budžeta Grada smo izdvojili povećana sredstva za te potrebe“, poručila je Dušica Davidović.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *