I mi se pitamo - Amen da puchamen

Bez Planova detaljne regulacije nema sređene infrastrukture u romskim naseljima

U Nišu postoje 5 naselja u kojima žive pripadnici romske zajednice, Beograd mala, Stočni trg, Jevrejsko groblje, 12. februar, Čair mala. Ova naselja su obuhvaćena Generalnim urbanističkim planom, međutim uređivanje infrastrukture unutar naselja bez Plana detaljne regulacije nije moguće. U razgovoru sa sagovornicima saznali smo da će neka naselja biti sagledana kroz Planove detaljne regulacije, dok će ostala morati biti raseljena! Zašto se toliko čekalo sa planskom dokumentacijom ako znamo da su romska naselja stara i do 100 godina u Nišu?

Bizo planija tari detaljno regulacija ko rromane beshipaske thana naje te ovol shukar infrastruktura

Kho Nish  postojinen 5 naselja khe save djivdinen pripadnikija romane zajednicakhe : Beograd mala , Stochni trg , Jevrejsko grobija , 12 februar, Cair mala . Akhala naselja thane obuhvathime Generalne urbanistichkhe planija , numa keriphe infrastrukture  andral naselje bizo plani detaljne regulacije  nane moguche . Ano kheriba lafi e sagovornijencar saznajindjam khaj nesave naselja ka oven dikhle  planijencar  detaljne regulacije ,dok aver mora te oven raseljime ! Soskhe adobokhae adjikerdjaphe planskhe dokumentacija ako djana khaj o romane naseljija phurane  hem dji 100 bersh kho Nish?

Alija Sacipovic , stavnovnikho Beograd mahale tvrdinol  khaj akhava naselje phurano jekh veko .”Beograd mahala thani angleder shel bersh vazindja vash najbari naseljobinu romane popupalcijakhe . Odova so thano buth bitno thano khaj mahale nasine jekh nacionalne . Roma sine uvek ano djivdipha e gadjikhane populacija , e jevrejskhe dizutnecar hem djivdindje but shukhar , slazindjephe . But roma kho 18 .hem 19 . vekho vakherdje but shukhar gadjikhane, hem o gadje uspindje te sikhloven Romani chib .Pashilo odova etnos Gadjikhanohem etnos Romano . Roma khorkhori phestar buchencar saveo sinelen kho moguchnost , izgradindje odija mahala , adjikhar oj akhana , kho 21 . vek isiamen akhate suze stanija save o Roma khorkhore finasirindje hem izgradindje . Numa , e detaljno urbanistichkho  plan grada Nish nishta na kherdjaphe .”

Arif Ismailovic isi ole podatkhe khotar kheriba duj romane naseljija . Vash amari produkcija pendja :

“Naselje Stocni Trg  ulo durutne 1924, numa 1925. bersh khana odothe naseljindjephe porodice , olen 5. Odola sine obrazovane manusha . Odothe djidindja Emin , savo sine mashinovodja kho Nish , leskhoro phral , jekh papo Ismail , mo papo , odothe sine hem porodica Balic. 1948. bersh khana sine odote odija bari polplava tegani khe odova naselje sine 48 legalizujime khera khe save djivdindje 240 manusha .1952. bersh  barilo naselje  phana vash 35 khera . Odola sine khera troshne , khotar tugle khotar chik , nasine khotar zoralo materijal.

Jevrejsko grobija , odote sine jekh purano Selman adjukarte nesar , prezivindja phe Zejnelovic . Ov arakhala odola grobija hem kherdja kher phe porodicakhe . Odova sine 1957. numa 1958. Bersh.Leskhoro kher sine jekh , sigate doselindjaphe leskhoro phral , hem leskhoro badza, palo odova o naselje pochmindja te bajrol.

Bersha 2000 sijuma kho popisno komisija hem djanav khaj sine 280 khera hem 1680 punoletno manusha .”

Sa o  naseljija khe save  djivdindje romane nacinonalne manjine obuhvatime  Generalne urbanistichkhie planija , penol Igor Igic khotar Sekhretarijat vash planiranje hem izgradnja dizijakhi Nish . Ov dodajinol khaj nesave khotar naselja sigathe kha oven raseljime a avera valjani te ldobinen infrastruktura :

“ odova uredjenje  neformalna naselja thano moguche te kherenphe hem uklopinenphhe sa odola objekhtija izgrada Planija  detalje regulacija . Numa so vakherolphe vash romane naseljija  isiamen  nesave zone save nane moguche adjukhare te reshinenphe  samo thano potrebno sporovodinen Zakhon khotar stanovanje hem odrzavanje zgradenge te shaj nesave naselje te raseljinenphe , naravno uzolo obezbedjenje smeshtajikhe  vash odola manusha . Primeriske , jek khotar romane nasiljija thani Crvena Zvezda . Oj obuhvatimi  Planija  generalne regulacija  opshtina Palilula – II faza , odova naselje nalazinolphe kho poslovno -trgovinskho  podruchije  hem nalazinolphe  khi phuv  savo  thano privathno svojina manusheskhi, adjukarthe odova naselje  nane predvidimo te ovel odothe .Khi saradnja , naravno, uzalo nesave projekhtija , khadikha te arakha nesavo po suzi lokacija  khi saradnja odole manushencar save odorga djivdinen . Odova mora te iselinolphe.

Vash naselje Stochni Trg  isi plan . Jekh deo khotar naselje predvidime vash beshipha hem odothe saj ifrastruktura te opremina , te ozakhonina  objekhtija hem te reshinophe olengo puchiba , dok dujto deo odole naseljeskho , Jevresko Groblje predvidimo vash raseljivanje . Hem , Beograd mala -odova naselje thano Planija generalne regulacija opshtina Crveni Krst – I faza  predvidimo razrada planiskho detaljnije  regulacije  hem odova akhana thano jekh khotar prioriteti Dizijakho te anaodova plan  detaljne regulacija khaj kha dikha sa o objekhtija hem infrastrukturno opremimo .”

Akhala naseljija thane obuhvathime Generalno urbanistichkhoe planija , numa uredime infrastrukturne andral naseljija bizo plan detaljen regulacije nane moguche . Soskhe nane akhale planija pucholphe hem Dragan Djordjevic  khotar odbor  vash ljuskha prava :

“Nazalost  odova thano phana jek potvrda  khaj Diz ako ulozinol dosta napora , nesave bucha khana thane kho puchiba  roman naseljija nane dovrshime . Tumen detaljne urbanistichkhe planija  ljena hem deo obavezenge . Me darava khaj I odothe o odgovor  kho puchiba soskhe odova nane dji akhana kherdo , osim okola poruke khaj okola naselja privremena , khaj tejsa mozda odothe na kha oven … Diz mora te ovol odgovorno vash svakho porodica , svakho objekhat adjukarte khaj odova phana jekh loshno porukha kana thano o puchiba romani zajednica , kana thane amare sudizuthne kho puchiba .’

Sociolog Djokica  Jovaovic napominol khaj usvajanje  detaljnih urbanistichkhih  planijencar kana thane kho puchiba romane naseljija mora te ovol dizutno prioriteti:

“Phurano romano naselje , sar tephena Beograd Mala prestavinen hem istoriskho – kulturno vrednost khe odova natromal te bistrolphe . Dikhen o Dizija khi lumija save vodinen rachuni odova soj thane phurane dizijakhe jezgrija , so soj phurane dizijakhe chetvrti save , na te unisthitinenphe , nego te ikherenaphe . Te napominav Kineskha cetvrt  khe but delija lumijkhe hem adjukare . Prema odova , vash mange thane , narochito  phurane romane naseljija neodoljiva deo kulturno -istroriskho  bashtina  Nish . Te phena , te jednostavna , bizo Beograd Mala  Nish. Nane Nish . Premal odova , ano odova dikhiba thano khe mo misliba  nuzno odova detaljni urbanistichkhi  plan odole naljijenge save bi valjanola te oven poroglasime vash kulturno storiskho  celine hem te ovel olen kulturno -istoriskho znachaj.”

“Izradu ovog audio-materijala omogućilo je Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije.
Sadržaj i stavovi izneti u ovom audio-materijalu predstavljaju stavove autora projekta „ I mi se pitamo! – Amen da puchamen!“, koji je podržan na Konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja namenjenih nacionalnim manjinama i nužno ne izražavaju stavove Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.”

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *