Vesti

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ УПИСАНИХ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ – ЕУ ЗА ТЕБЕ

I УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА
Право да се пријаве на Конкурс имају ученици ромске националности који редовно
похађају средње школе у трогодишњем или четворогодишњем трајању, чији је оснивач
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први
пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира
из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чији
родитељ, односно старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.
Ученик може да учествује на Конкурсу за доделу стипендија у оквиру Пројекта
уколико испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије;
 2. да је припадник ромске националне мањине;
 3. да није корисник неке друге стипендије и кредита укључујући организације које
  су директни или индиректни корисници буџета Републике Србије;
 4. да је школске 2020/21. године уписан први пут као редован ученик у одређени
  разред средње школе (гимназије, стручне, уметничке или мешовите) у
  трогодишњем или четворогодишњем трајању чији је оснивач Република
  Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
 5. да је претходни разред завршио са општим успехом, односно просечном
  оценом од 5,00 до најмање 2,00 – да из владања има најмање оцену добро (3)
  и да нема више од 30 неоправданих изостанака;

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси следећа документа,
односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део:

 1. Оригиналну Пријаву за доделу ЕУ стипендијске подршке з а
  ученике ромске националности средњих школа која је објављена као део
  овог Конкурса.
  (ОБРАЗАЦ број 1. – ПРИЈАВА, може се преузети и штампати са интернет
  адресе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
  Србије: http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/)
 2. Оверено Уверење средње школе као доказ о уписаном наредном разреду
  и постигнутом успеху у претходном школовању;
  (ОБРАЗАЦ број 2. – УВЕРЕЊЕ је објављен као део овог Конкурса и може
  се преузети и штампати са интернет адресе Министарства просвете,
  науке и технолошког развоја Републике Србије:
  http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/)
 3. Потврда Националног савета ромске националне мањине односно
  Канцеларије за инклузију Рома;
 4. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће
  личне карте (без чипа) родитеља или старатеља ученика;
 5. три примерка од стране родитеља или старатеља ученика својеручно
  потписаног УГОВОРА о ученичкој стипендији;
  (ОБРАЗАЦ број 3. – УГОВОР је објављен као део овог Конкурса и може се
  преузети и штампати са интернет адресе Министарства просвете, науке
  и технолошког развоја Републике Србије: http://www.mpn.gov.rs/stipendijempntr/)
  Поднета конкурсна документа се не враћају.
  IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА
  Рок за пријављивање на Конкурс је од 14. до 30. септембра 2020. године.
  Неблаговремена и непотпуна конкурсна документација неће бити разматрана.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *