Skupština Grada Niša usvojila je, na poslednjoj sednici Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma I Romkinja Grada Niša za period 2021-2023. godine.

Vlada Republike Srbije je 2016. godine usvojila Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine (“Službeni glasnik RS”, br. 26/2016).

Strategija je strateški dokument koji će za period od devet godina intenzivirati rad institucija na nacionalnom i lokalnom nivou za pitanja socijalnog uključivanja Roma i Romkinja i suzbijanje njihove diskriminacije, odnosno za stvaranje uslova za pun pristup ostvarivanju ljudskih prava osoba romske nacionalnosti. Strategija pokriva pet prioritetnih oblasti: obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravlje i socijalnu zaštitu.

“Opšti cilj Programa je podrška tekućem procesu poboljšanja socio-ekonomskog položaja romske populacije u lokalnim zajednicama i sprovođenje prioritetnih strateških mera u Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016. do 2025. godine.

Ovaj dokument se oslanja na najznačajnija nacionalna strateška, planska i programska dokumenta, kao i na važeće lokalne strategije. U izradi ovog dokumenta primenjen je participativni pristup i fokus je stavljen na uključivanje svih relevantnih zainteresovanih strana i predstavnika romske zajednice.” – stoji u dokumentu koji su usvojili odbornici Skupštine grada Niša.

„Poboljšanje kvaliteta života Romkinja i Roma na teritoriji Grada Niša“ je opšti cilj LAP-a. Radi realizacije opšteg cilja, za svaku analiziranu oblast definisan je po jedan poseban cilj:

1. Povećana uključenost dece i mladih romske nacionalnosti na svim nivoima obrazovanja i podizanje vidljivosti romske kulture i identiteta;

2. Unapređen položaj Roma i Romkinja na tržištu rada i povećana njihova zapošljivost;

 3. Unapređeni uslovi stanovanja Roma i pružena podrška u postupku ozakonjenja bespravno sagrađenih objekata;

 4. Veća dostupnost primarne zdravstvene zaštite i unapređenje reproduktivnog i opšteg zdravlja svih kategorija romskog stanovništva;

5. Unapređena informisanost i pristup pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite za sve kategorije romskog stanovništva.

Za ove aktivnosti, planirano je 10 miliona dinara, dva puta više nego za realizaciju prethodnog Akcionog plana.

Član Radne grupe koja je radila na pripremi novog Lokalnog akcionog plana, Turkijan Redžepi, direktor nevladine organizacije Roma World kaže da je Grad Niš još jednom pokazao političku volju da se bavi problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju pripadnici romske nacionalne manjine. Obrazovanje, zapošljavanje i uslovi stanovanja Roma, su po njemu, prioriteti. Legalizaciju kuća u romskim naseljima, kojim se kao pilot-projektom bavi YUROM Centar, trebalo bi da grad podrži, smatra Redžepi i dodaje da je emancipacija i integracija Roma je dug put da treba iskoristiti dobru volju vlasti, ali da i romska zajednica treba da shvati da  mnogo stvari zavisi od nas samih.

https://www.facebook.com/100012786304288/videos/1181255348977331/

https://www.ni.rs/wp-content/uploads/2021/01/Nacrt_LAP_Nis_final-1.pdf

Podsećanja radi:

LAP za period 2017-2019, je takođe imao za cilj poboljšanje položaja Roma i Romkinja u Nišu, te je z period 2018-19, budžetiran sa po 5 miliona dinara. Sredstva iz 2018.godine potrošena su na 24 stipendije srednjoškolcima i na renoviranje Romskog Kulturnog Centra, dok su sredstva iz 2019 potrošena za 34 stipendije srednjoškolcima i 5 stipendije studentima, što ukupno iznosi preko 2,2 miliona dinara, ostala sredstva na žalost nisu potrošena. Iskreno verujemo da u budućnosti neće biti ovakvih propusta te će se sva sredstva potrošiti za potrebe romske zajednice u Nišu.

„Izradu ovog teksta omogućio je EUROPEAN endowment for democracy. Sadržaj i stavovi izneti u ovom tekstu predstavljaju stavove autora projekta „ Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World“ i nužno ne izražavaju stavove EUROPEAN endowment for democracy.“ 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *