Vesti

Puna socijalna podrška uz rješavanje pitanja stanovanja potrebni za održivu integraciju Roma u regionu

Projekat RCC-a Integracija Roma 2020 na EU platformi za inkluziju Roma 2018 u Briselu 

Brisel – Akcioni tim projekta Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) Integracija Roma 2020 pripremio je niz preporuka namjenjenih održivom rješavanju stambene situacije Roma i doprinošenju napretku u punom ostvarivanju osnovnih prava Roma, te ih podijelio sa učesnicima Platforme Evropske unije za inkluziju Roma 2018, koju je organizovala Evropska komisija 8. i 9. oktobra 2018. godine u Briselu.   

Odlučujući korak ka unaprijeđenju politika u službi potpune i održive integracije Roma u regionu je uvođenje novog pristupa stambenom pitanju Roma, kojim bi, osim rješavanja stambenog pitanja, bio obuhvaćen i niz mjera socijalne podrške vezanih za zapošljavanje, obrazovanje, zdravstveno osiguranje, nediskriminaciju i jednak pristup uslugama. 

„Neophodan je cjelovit pristup stanovanju, jer napori na rješavanju pitanja stanovanja koji su odvojeni od sveobuhvatne društveno-ekonomske integracije pogoršavaju uslove života Roma,“ naglasio je vođa akcionog tima projekta Integracija Roma 2020 Vijeća za regionalnu saradnju Orhan Usein. „Obezbjeđivanje stambenog rješenja bez gradske i socijalne infrastrukture, pristupa zdravstvu, zapošljavanju i drugim javnim uslugama, dovodi Rome u opasnost da izgube stečeni stambeni prostor, a može dodatno doprinijeti isključivanju i izdvajanju,“ objašnjava Usein. 

Nadalje, pitanje porasta broja beskućnika i nesigurnost uživanja u posjedu, problemi vezani za zakonske propise, siromaštvo koje utiče na održivost stambenih jedinica i nedostatak prateće infrastrukture trebaju se rješavati kroz bolju horizontalnu saradnju različitih institucija lokalnog i drugih nivoa vlasti u ekonomijama Zapadnog Balkana. Treba se također spriječiti dugotrajna isključenost i zatvaranje Roma u geta u regionu i to kroz odgovarajuće politike stambenog zbrinjavanja i cjelokupna nastojanja da se riješi šire pitanje predrasuda u društvima širom regiona, kao što se navodi u izvještaju projekta Integracija Roma 2020 pod nazivom Usmjerenost politika stambenog zbrinjavanja na Rome na Zapadnom Balkanu: pregled pravnog okvira

Osim toga, kao odgovor na izazove s kojima se Romi u regionu proširenja suočavanju po pitanju stanovanja, legalizacija naselja i pojedinačnih stambenih jedinica treba biti prvenstveni cilj, jer se radi o najjeftinijem rješenju za vlade i najodrživijem za korisnike. Postupke deložacije i preseljenja treba provoditi samo u slučajevima kada legalizacija nije moguća i pri tome osigurati socijalno stanovanje onima kojima je to potrebno, a takvih je još uvijek mnogo. Istovremeno treba proširiti raznovrsnost socijalnih usluga i njima obuhvatiti veliki broj korisnika.    

Izvještaj Usmjerenost politika stambenog zbrinjavanja na Rome na Zapadnom Balkanu: pregled pravnog okvira zasnovan je na rezultatima regionalne konferencije projekta Integracija Roma 2020 Vijeća za regionalnu saradnju pod nazivom „Cjelovit pristup stambenom zbrinjavanju Roma u regionu proširenja“, koja je organizirana u maju 2018. godine, kao i na uporednoj analizi zakonskih propisa o stambenom zbrinjavanju u regionu Zapadnog Balkana u namjeri da se potakne brže poduzimanje mjera i uvrštavanje stambenog zbrinjavanja Roma u prioritete politika vlasti u regionu.

 

Izvještaj „Usmjerenost politika stambenog zbrinjavanja na Rome na Zapadnom Balkanu: pregled pravnog okvira“

Preporuke za unaprijeđivanje usmjerenosti politika stambenog zbrinjavanja na Rome na Zapadnom Balkanu  

 

Full social support package along with housing solution needed for sustainable integration of Roma in the region

Brussels – The Regional Cooperation Council’s (RCC) Roma Integration 2020 (RI2020) Action Team prepared a set of recommendations intended to resolve the housing situation of Roma in a sustainable way and contribute to the progress of full realisation of the fundamental rights of Roma, and shared them with participants of the 2018 EU Platform on Roma Inclusion, organized by the European Commission on 8 and 9 October in Brussels.

The main step in improving policies for complete and sustainable integration of Roma in the region is introduction of a new approach to the housing needs of Roma, which would encompass in addition to a housing solution a full package of support services related to employment, education, health, non-discrimination and equal access to services.

“The holistic approach to housing is necessary because housing efforts that are disconnected from overall socio-economic integration efforts worsen the living situation of Roma”, stressed Orhan Usein, RCC’s RI2020 Action Team Leader. “Providing only a housing unit, without urban and social infrastructure, access to health, employment and other public services, put Roma at the risk of losing the obtained housing and may further contribute to exclusion and segregation”, explains Usein.

Further on, issues of increased homelessness and insecurity of tenure, problems related to legalisation, poverty affecting the sustainability of housing units and the lack of accompanying infrastructure should be tackled through improved horizontal cross-institutional cooperation between local and other levels of governance in Western Balkan economies. Also, perpetuated exclusion and ghettoization of Roma in the region should be prevented, through proper housing policies and overall efforts in addressing the wider issue of prejudice within societies across the region – as stated in the RI2020 Report Targeting Roma in Housing Policies of the Western Balkans: A legal overview.

In addition, as a response to housing challenges of Roma in the enlargement region, legalisation of settlements and individual housing units should be primarily pursued, since it is the least costly solution for the governments and most sustainable for the beneficiaries. Only in cases when legalisation is impossible, eviction and relocation procedures should be implemented with provision of social housing for those in need, who are still many. At the same time, scope of social services should be broadened and extended to a larger number of beneficiaries.

The Report Targeting Roma in Housing Policies of the Western Balkans: A legal overview is based on the results of the RCC’s Roma Integration 2020 Regional Conference „Holistic Approach to Housing of Roma in the Enlargement Region“, organized in May 2018, and the comparative legal analysis of housing legislation in the Western Balkans Region, with the purpose of encouraging urgent action and prioritisation of housing for Roma in government policies in the region.

Report Targeting Roma in Housing Policies of the Western Balkans: A legal overview

Recommendations on Improving Roma Targeting in the Housing Policies of the Western Balkans

https://www.rcc.int/news/433/rccs-roma-integration-2020-at-2018-eu-platform-on-roma-inclusion-in-brussels

 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *