Vesti Vesti

Dodela stipendija, rok do 30.septembra 2016.

Na osnovu člana 11. stav 6. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13), člana 20. stav 1. Pravilnika o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama („Službeni glasnik RS”, br. 46/10, 47/11 i 56/12) i Rešenja broj: 451-02-1470/2015-05 od 26.05. 2015. godine
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje

KONKURS

ZA DODELU UČENIČKIH STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA U REPUBLICI SRBIJI ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU

I USLOVI ZA DODELU UČENIČKIH STIPENDIJA

Pravo na učeničku stipendiju, u skladu sa zakonom, imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji stalno postižu odličan uspeh u učenju i vladanju i čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.
Na konkurs za dodelu učeničkih stipendija mogu se prijaviti učenici I razreda srednje škole koji su u svim razredima od V do VIII razreda osnovne škole postigli odličan opšti uspeh (od 4,50 do 5), odnosno učenici od II do IV razreda srednje škole koji su u svim prethodno završenim razredima srednje škole postigli odličan opšti uspeh (od 4,50 do 5) i koji su iz vladanja imali ocenu primerno (5).

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, deca bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, romska nacionalna manjina, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima, lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenog broja, primenom blažih kriterijuma u skladu sa zakonom i pravilnikom.
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa prijavljuju se na konkurs pod uslovom da su učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji stalno postižu najmanje vrlo dobar uspeh u učenju (3,50) i čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Broj učeničkih stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu.
II POTREBNA DOKUMENTA
Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1);
– UVERENjE o upisanom razredu i postignutom uspehu učenika u prethodnom školovanju (Obrazac br. 2);
– UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika za period januar – jun tekuće godine (Obrazac br. 4);
– dva primerka od strane roditelja ili staratelja učenika svojeručno potpisanog UGOVORA o učeničkoj stipendiji (Obrazac br. 5);
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte roditelja ili staratelja učenika.

Kandidat koji je bio korisnik učeničke stipendije za školsku 2014/2015. godinu podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1a) – sadrži dokaz o upisanom narednom razredu i postignutom uspehu u prethodnom školovanju;
– UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika (Obrazac br. 4);
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte roditelja ili staratelja učenika.

Napred navedena dokumenta, odnosno dokazi moraju biti overeni od strane odgovarajuće službe, i to:
– Obrazac br. 2 i Obrazac br. 1a – overava srednja škola u koju je učenik upisan;
– Obrazac br. 4 – overava nadležni organ u opštini prebivališta roditelja ili staratelja učenika, a koji se izdaje na osnovu priložene IZJAVE o članovima porodice (Obrazac br. 3) i odgovarajućih dokaza o ostvarenim prihodima porodice u naznačenom periodu.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:
1. učenici bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja;
2. iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat;
3. iz romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma;
4. lica sa invaliditetom i lica sa hroničnim bolestima –mišljenje Interresorske komisije ili potvrdu udruženja invalida;
5. lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica;
6. izbeglice i raseljena lica – potvrdu da se korisnik nalazi u evidenciji o izbeglim ili raseljenim licima / pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS , a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije Opštine prebivališta;
7. povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici – potvrdu MUP-a.
Učenici, kandidati koji nisu rođeni u Republici Srbiji podnose i uverenje o državljanstvu.

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

III ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 30. septembra 2015. godine.
Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za dodelu učeničke stipendije utvrđuje se na osnovu:
1) uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:
– opšteg uspeha od V do VIII razreda osnovne škole – za učenike I razreda srednje škole, odnosno opšteg uspeha iz prethodno završenih razreda srednje škole – za učenike ostalih razreda srednje škole,
– upisanog razreda srednje škole;
2) socijalno-ekonomskog statusa porodice.
Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika, za period januar – jun tekuće godine.
Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova, i to:
1) opšti uspeh od V do VIII razreda osnovne škole, za učenike I razreda srednje škole – iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha od V do VIII razreda osnovne škole (od 4,50 do 5,00 bodova);
2) opšti uspeh iz prethodno završenih razreda srednje škole, za učenike ostalih razreda srednje škole – iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha iz prethodno završenog razreda srednje škole (od 4,50 do 5,00 bodova);
3) broj bodova za razred srednje škole u koji je učenik upisan iznosi:
– za I razred – 0,40 bodova,
– za II razred – 0,50 bodova,
– za III razred – 0,60 bodova,
– za IV razred – 1,00 bod.

Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika za period januar – jun tekuće godine, i to:
1) do 20 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 0,30 bodova;
2) od 20 % do 40 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 0,15 bodova;
3) više od 40 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 0 bodova.
Prosečna zarada iz stava 1. ovog člana računa se prema podacima republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu učeničke stipendije.
Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.
V POSTUPAK

Kandidat za dobijanje učeničke stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom srednjoj školi u koju je upisan.
Srednje škole od 1. do 5. oktobra 2015. godine, uz sačinjen i overen kontrolni spisak prijavljenih kandidata (na obrascu koji je sastavni deo Konkursa), dostavljaju podneta konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta, odgovarajućoj službi za sprovođenje konkursa, prema uputstvu za sprovođenje konkursa.
Izvod iz utvrđenog predloga rang-liste kandidata dostavlja se odgovarajućim srednjim školama u koje su upisani kandidati za dobijanje učeničke stipendije.
Svaki kandidat ima pravo prigovora na predlog rang-liste u roku od 8 dana od dana objavljivanja odgovarajućeg izvoda iz predloga rang-liste na oglasnoj tabli ili sajtu srednje škole u koju je upisan.
Kandidat podnosi prigovor Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije, preko škole u koju je upisan.
Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija. Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati.
Škola, u roku od 3 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, sačinjava spisak kandidata koji su podneli prigovore i dostavlja ga sa dokumentacijom Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije.
Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata, koja se objavljuje na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili sajtu srednje škole.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u roku do 90 dana po isteku konkursnog roka, donosi odluku o dodeli učeničke stipendije za školsku 2015/2016. godinu na osnovu konačne rang-liste kandidata.
Na osnovu odluke ministra o dodeli učeničke stipendije, učenik, odnosno roditelj ili staratelj učenika zaključuje ugovor o stipendiji sa Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije.
Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja.
Korisniku učeničke stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka, kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije, kada izgubi pravo na finansiranje školovanja iz budžeta ili napusti redovno školovanje.
Pravo na učeničku stipendiju, u skladu sa zakonom, nema učenik koji je pravo na učeničku stipendiju ostvario u skladu sa odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili odlukom fonda, odnosno fondacije.
VI ISPLATA STIPENDIJE

Učeniku se odobrava isplata stipendije za vreme trajanja redovne nastave u školi koju pohađa.
Za tekuću školsku godinu stipendija se isplaćuje učeniku preko škole koju pohađa, u 10 jednakih mesečnih rata.
VII KONKURSNI OBRASCI

Obrasci naznačeni u tački II ovog konkursa (zajedno s uputstvima o pribavljanju potrebnih dokumenata i podnošenju prijava na konkurs) posebno su štampani u vidu brošure UČENIČKI KREDITI I STIPENDIJE 2015/2016.
Kandidat koji je bio korisnik učeničku stipendiju za školsku 2014/2015. godinu preko matične škole dobija obrazac – PRIJAVA ZA KORIŠĆENjE UČENIČKE STIPENDIJE (Obrazac 1a), kojim prijavljuje svoje učešće na konkursu za školsku 2015/2016, uz podnošenje ostalih dokumenata navedenih u Konkursu.
Bliže informacije o dostupnosti izdanja konkursnih obrazaca iz navedene brošure zainteresovani mogu dobiti u matičnoj školi, 15 dana pre početka konkursa.

izvor

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *