September 26, 2023
Nevipe pi Rromani chib

20. februar Lumijako dive tari socijalno pravde !

Generalno skupstinako Kedipe nacijako palo 14 bers odlucindJa te 20. februari obelezinol sar Lumijako dive socijalno pravdake.

Soj tano socijalna pravda ?

Oj podrazuminol jekipe ko chachutno odnos uzalo pojedincija hem amalipa . Kozom tano socijalno chachipe amencar ke jek amalipe sHaj procenina ki osnova odoleski sar tani rasporedimi ko amalikano baravlipa kozom tane jek shanse sa e dizutnegi ko ostvarime osnovna prava ?

Sar avdive ani amaro beshipasko than dichola odova dindipe amalipasko baravlipa kozom tane isto shanse sa e dizutnegi te len pe osnovna prava ?

Podatke vakeren ki Srbija svako shtarto manush  tano ano rizik kotar o corolipa , 350.000 manusa baso po masekesko angazmani dobinol minimalno zarada , a 110.000 stanovnikija Srbijako priminen socijalno azhutipa kotar 8.626 dinarija.

Osnovno problemi akale drzavako i o amalipa ano odova so na ostvarinen socijalna hakaj dikena sar ke jek trosako , a na te azhutinen e manushenge hem te ikljoven kotar o chorolipa ” penela  ano muhabeti basi crta Danilo Churhcich , progamerisko kordinatori organizacija A11 – inicijativa bas ekonomijako hem socijalna hakaj .

Danilo Churchich

Prema leske lafijendar , osim so socijalna azhutipa isplatini pe 9 a na 12 chon problemi kerela i Uredba koja andje ko vakti mandatisko e ministarisko Aleksandar Vulin so uslovini o primanje socijalno azhutipa ko akaribe vikini baso povremene bucha . Odnos e drzavako prema socijalno chachipa dicola da ustavni sud ni palo shov bersh  od kad mulklje inicijativa basi ocena te ustavinen te uredinen pe panda niko na oglasindja , vakerdza o Churchich.

Amalipa so vodinena seriozno socijalno politika kerena uslovija da sa o amalipa isi olen sansa te ostvarinen jek fundamentalno pravo-pravo ki buti .

Kotar gunoja ki Srbija djivdinen 40.000 Roma a i rashtra pana nane len zakon te upravinen gunijencar, phenol Osman Balich , president tari SKRUG Liga Roma . Prema leske lafijencar valjan te osmislinolpe te definishinen i Strategija uzalo pisiba valjan te ukljucinen manusen save kerena buti odoleja – sakupljacija sekundarne sirovina , vlasnikijen taro otpad …poslem te formulishinolpe zakonija hem talopodzakonsko okvir , hem te huljolpe ani skupstinsko procedura te anolpe hakaj. Sindikat sakupljaca sekundarnih sirovina formirindjam 2011.bersete , ama on zasuce , na oglasindjepe na podnosindje inicijativa hem korektna bucha ki reciklazhno industrija , penol  Balich hem dodajinol da Liga Roma predlozindja duj panje bucha baso zakon kotar otpad ;

Te zabraninol pe uchariba reciklabilno tao gunoja ko deponije odoleske so ki Srbija reciklirinolpe pohari kotar 10 procentija taro gunija, kotar EU kaj tano o procenat recikliranog otpad 50% . Ko deponije ki celo Srbija svakodive ucharipe but materijal savo saj koristina , anola dohodak hem zarada ko baro gendo ko manusha kola na kerena buti. Reciklazha tani razvojno shaipa hem kotar jek emimportantno puchiba ko proces bas pristup ki EU . Obaveza Srbijaki thani te reshini gajla te kerople buti odole otpadija , a odoleja hem reciklazha . Odolestar , kozom kedipaja sekundarnih sirovina kerol po hari zagadjenje djivdipasko , na valjan te troshina o lafija .

Adjukar thani obaveza te ovol po shukar  rromani zajednica hem te ovol po tikni migracija a odova shaj resol pe so zakonija ka lachari o than tari reciklazha kova kotar odova djivdinena ki Srbija 40.000 Roma , phandola o Osman Balich ,presedniko KRUG Liga Roma.

“Keriba taro akava teksti shaisarda EUROPEAN endowment for democracy. Gndipa thaj ramosardipa ko akava teksti sikavena gndipa taro autori ko projekti „ Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World“ thaj na sikavi gndipa taro EUROPEAN endowment for democracy.“

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *